Afasic Cymru LogoAfasic Cymru are running a Selective Mutism training day - Children who Can Speak but Don’t: Working with Reluctant Speakers and Selective Mutism.

Course Tutor: Maggie Johnson, Speech and Language Therapist

When children do not speak to certain people it is commonly mistaken for shyness, stubbornness, rudeness or attention-seeking. However, consistent inability to speak in certain situations is usually due to a specific phobia of talking which, if mishandled, can become increasingly entrenched and difficult to overcome. Maggie discusses how staff in schools and pre-school settings can recognise the difference between shyness and ‘selective mutism’ and work with parents to help children break their silence.

Prevention in the early years can save years of distress for children, families, and staff but it is never too late to make a difference and help children find their voice.

This training day is suitable for parents and professionals.

Please contact clare@afasiccymru.org.uk to request a booking form.


Afasic Cymru LogoMae Afasic Cymru yn cynnal diwrnod hyfforddi - Plant sy’n Medru Siarad ond sydd Ddim yn Gwneud: Gweithio gyda Rhai sy’n Gyndyn o Siarad a Mudandod Dethol

Tiwtor Cwrs: Maggie Johnson, Therapydd Lleferydd ac Iaith

Pan na fydd plant yn siarad â phobl arbennig bydd hyn yn cael ei gamgymryd yn aml am swildod, ystyfnigrwydd, anghwrteisi neu geisio sylw.  Fodd bynnag, mae anallu cyson i siarad mewn sefyllfaoedd arbennig fel arfer yn bod oherwydd ffobia siarad neilltuol a all, os caiff ei drin yn y ffordd anghywir, ei sefydlu ei hun fwy-fwy a bod yn anodd ei oresgyn.  Mae Maggie’n trafod sut y gall staff mewn ysgolion a lleoliadau cyn-ysgol adnabod y gwahaniaeth rhwng swildod a ‘mudandod dethol’ a gweithio gyda rhieni i helpu plant i dorri ar eu distawrwydd.

Gall atal ‘mudandod dethol’ yn y blynyddoedd cynnar arbed blynyddoedd o ofid i blant, teuluoedd a staff ond nid yw byth yn rhy hwyr i wneud gwahaniaeth a helpu plant i ddod o hyd i’w llais.

Cysylltwch a clare@afasiccymru.org.uk i ofyn am ffurflen archebu.