What is the role of the Welsh language within the third sector? How is it relevant to you, your organisation and your service users? How can you plan to ensure you meet the needs of your audience?

This Course is Free of Charge.

Rydym yn falch i gyhoeddi bod y rhaglen hyfforddi Dwyieithrwydd ar Waith wedi sicrhau Marc Ansawdd Agored Cymru. Mae’r Marc Ansawdd yn fesur o ragoriaeth addysg a bydd pob mynychwr yn derbyn tystysgrifau digidol ynghyd ag oriau DPP, wedi ei ardystio gan Agored Cymru, corff dyfarnu blaenllaw yng Nghymru. We are pleased to announce that the Bilingualism at Work training programme has been successful in securing the Agored Cymru Quality Mark. The Quality Mark is a measure of education excellence and all participants will obtain a digital certificate as well as CPD hours, endorsed by Agored Cymru, a leading Welsh awarding body.

This half day training session will look at the advantages of the Welsh language, historical and current language context, the support available from the Welsh Language Commissioner and practical planning to develop your Welsh language provision.

The training is suitable for:

 • Workers, volunteers and trustees who want to gain a better understanding of the role of the Welsh language within their organisation
 • Staff members with responsibility for their organisation’s Welsh language provision
 • Individuals wanting to learn more about the relevance of the Welsh language to their role

Please note: this training is not suitable for officers from organisations with a statutory obligation to provide Welsh language services. This includes public sector organisations and some from the third sector. There is further information on the Welsh Language Commissioner’s website. If you are uncertain, please get in touch for more information.

hybu@comisiynyddygymraeg.cymru / 08456 033 221

www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu 

Course Learning Objectives:

 • Understand the historical and contemporary Welsh language context
 • Understand the legislative and public policy situation in Wales
 • Understand the relevance of the Welsh language to their customers and service users
 • Describe the advantages of the Welsh language within the third sector
 • Evaluate their organisation’s current use of the Welsh language
 • Plan some initial steps towards developing their organisation’s use of the Welsh language
 • Identify and use the support and advice available, free of charge, from the Welsh Language Commissioner and others

Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae’n berthnasol i chi, eich sefydliad a’ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa?

Rhad Ac Am Ddim

Bydd y sesiwn hanner diwrnod hon yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o’r Gymraeg.

Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer:

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg y sefydliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl

Noder: nid yw’r hyfforddiant yn addas ar gyfer swyddogion o sefydliadau sydd â dyletswydd cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus a rhai sefydliadau trydydd sector. Mae gwybodaeth pellach am hyn ar wefan Comisiynydd y Gymraeg. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth.

hybu@comisiynyddygymraeg.org / 08456 033 221

www.comisiynyddygymraeg.org/hybu 

Amcanion Dysgu:

 • Deall cyd destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglŷn a deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i’w cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Gwerthuso defnydd presennol eu sefydliad o’r Gymraeg
 • Cynllunio camau cychwynnol ar gyfer datblygu defnydd eu sefydliad o’r Gymraeg
 • Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill

Back to full Autumn Programme