Eden Project Communities LogoAre you passionate about where you live, and want to make it a little better? Whatever it is that sets your soul on fire, Eden Project Communities would love to support you to make a difference!

If you thinking about getting involved with your local neighbourhood, helping a local group already or running a project in your community then this event could be for you. Whatever stage you are at, it’s really important to think about resilience and wellbeing, both for yourself personally, and for the sustainability of your project. But sometimes when we get so passionate about what we love and the change we want to see, we forget to look after ourselves, and risk burnout. We’re all guilty of it! And if that happens, what happens to the project that sets your soul on fire?

Partnering with Grow Wild, this workshop, aims to introduce the 5 Ways of Wellbeing and discusses both how you help your community, and how your community can help you achieve these. We’ll bring together like-minded community do-ers, as well as people dipping their toe into community action and share some fantastic examples of how wellbeing and community initiatives can go hand in hand. We’ll share the positivity that community action can bring to your neighbourhood as well as yourself, and hopefully inspire you and each other.

If you’re involved in your community, or thinking about starting or joining something where you live, then join in.

Book your place, click here.

For more information, contact Lowri [email protected]

If accessibility or transportation costs could be a barrier for you then please get in touch. Although Eden Project Communities run their work on a small budget they will do what they can to support you to connect with each other.


Eden Project Communities LogoYdych chi'n frwdfrydig am le rydych chi'n byw, ac eisiau ei wneud ychydig yn well? Beth bynnag rydych yn angerddol amdani, rydych chi'n ein hysbrydoli, ac rydym wrth ein bodd i'ch cefnogi chi i wneud gwahaniaeth!

Os ydych chi'n ystyried cefnogi eich cymdogion, eisoes yn helpu grŵp lleol neu yn rhedeg prosiect yn eich cymuned, gall y digwyddiad yma fod ar eich cyfer chi. Pa bynnag gam rydych chi'n ei wneud, mae'n bwysig meddwl am hydwythedd a lles, i chi yn bersonol, ac ar gyfer gynaliadwyedd eich prosiect. Ond weithiau pan fyddwn ni mor angerddol am yr hyn yr ydym yn ei garu a'r newid yr ydym am ei weld, rydym yn anghofio i ofalu amdanom ni ei hunain, ac mae risg o 'burnout'. Rydym i gyd yn euog ohono! Ac os yw hynny'n digwydd, beth sy'n digwydd i'r prosiect sy'n gosod eich enaid ar dân?

Gan weithio gyda Grow Wild, nod y gweithdy hwn yw cyflwyno'r 5 Ffordd at Les a thrafod sut rydych chi'n helpu eich cymuned, a sut gall eich cymuned eich helpu i gyflawni'r rhain. Fe fyddwn ni'n dod â chefnogwyr cymunedol tebyg ynghyd, yn ogystal â phobl sy'n dechrau cefnogi ei gymuned, ac yn rhannu rhai enghreifftiau gwych o sut gall mentrau lles a cymunedol fynd law yn llaw. Byddwn yn rhannu'r positifrwydd gall gweithredu cymunedol rhoi i'ch cymdogaeth yn ogystal â'ch hun, a gobeithio eich ysbrydoli chi a'ch gilydd.

Os ydych chi'n cefnogi eich cymuned, neu'n meddwl am ddechrau neu ymuno â rhywbeth lle rydych chi'n byw, yna ymunwch â ni.

Cliciwch yma i archebu eich lle.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lowri [email protected]

Os gall hygyrchedd neu gostau cludiant fod yn rhwystr i chi, cysylltwch â ni. Er ein bod yn rhedeg ein gwaith ar gyllideb fach, byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn i'ch cefnogi chi i gysylltu â'ch gilydd.