City and County of Swansea logoCity & County of Swansea invite you to attend an engagement event to help develop their Well-being objectives for Swansea.

These objectives will help shape the way they deliver their services to residents over the next 12 months.

Swansea is facing some big challenges, including:

 • The number of people living in poverty
 • Our economy being affected by what’s going on around the world
 • Our ageing population - we’re all living longer, which is great, but it also means we want to 'age well' in Swansea
 • Some areas of Swansea have lots of people with poor health
 • Climate change is having an effect on things like our weather and the price of food

If we are to beat these challenges, we know public bodies can’t keep doing things in the way they always have. Public bodies need to work together to improve more than ever before.

City & County of Swansea would like to know what you think too…

 • What should be different in five years’ time in Swansea?
 • What could we do to overcome the challenges we face?

The event will be held on the 30th May from 9.30am – 12pm in Committee Room 1 and 2 in the Civic Centre.

Refreshments will be provided.

If you would like to attend please reply to: Consultation@Swansea.gov.uk or ring 01792 636732. Please also let them know if you’d like to take part in the event in Welsh or have any access requirements e.g. Large Print, Hearing loop, BSL etc.

Spaces are limited and will be allocated on a first come first served basis.

PLEASE NOTE: As SCVS are members of the PSB and third sector representatives, we'll be attending the event and encourage your organisation to as well. If you are unable to attend but have comments (based on the questions set out above) which you would like to be fed in to the event then please email lauren_howlett@scvs.org.uk


City and County of Swansea logoDigwyddiad Cynnwys: Cyfle i Ddweud eich Dweud

Hoffem eich gwahodd i ddod i ddigwyddiad cynnwys er mwyn helpu i ddatblygu ein hamcanion lles ar gyfer Abertawe

Bydd yr amcanion hyn yn helpu i gyfeirio sut rydym yn cyflwyno ein gwasanaethau i'n preswylwyr dros y 12 mis nesaf.

Mae Abertawe'n wynebu rhai heriau mawr, gan gynnwys:

 • Nifer y bobl sy'n byw mewn tlodi
 • Digwyddiadau'r byd yn effeithio ar ein heconomi
 • Ein poblogaeth sy'n heneiddio – rydym i gyd yn byw'n hirach, sy'n wych ond sydd hefyd yn golygu ein bod am ‘heneiddio'n dda’ yn Abertawe
 • Mae rhai ardaloedd o Abertawe'n cynnwys llawer o bobl mewn iechyd gwael
 • Mae newid yn yr hinsawdd yn cael effaith ar bethau fel ein tywydd a phris bwyd

Os ydym yn mynd i gyflawni'r heriau hyn, gwyddwn na allwn barhau i wneud pethau yn yr un ffordd. Mae angen i gyrff cyhoeddus gydweithio'n fwy nag erioed er mwyn gwella

 • Mae angen i ni gael eich barn chi hefyd…
 • Beth ddylai fod yn wahanol yn Abertawe ymhen pum mlynedd?
 • Beth gallwn ni ei wneud i oresgyn yr heriau sy'n ein hwynebu?

Cynhelir y digwyddiad ar 30 Mai o 9.30am i 12pm yn Ystafell Bwyllgor 1 a 2 y Ganolfan Ddinesig.

Darperir lluniaeth.

Os hoffech chi ddod, ymatebwch trwy e-bostio Consultation@Swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 636732. Rhowch wybod i ni hefyd os hoffech chi gymryd rhan yn y digwyddiad yn Gymraeg neu a oes unrhyw ofynion mynediad e.e. print bras, dolen glyw, IAP.

Mae lleoedd yn brin a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.