Campaign for Learning LogoDo you work with parents or families? Develop your skills and knowledge and to help you deliver valuable support to families in your community.

Talking about money isn’t always easy. However, getting children used to talking about money early can help them avoid financial issues in the future. Talk, Learn, Do (TLD) is an evidence-based parenting intervention developed by the Money Advice Service to help parents of 3-11 year olds talk to their children about money. 
 
This half-day practical training will enable you to deliver engaging activities to enable parents to teach their children to develop positive money habits. This training course provides skills for those with no financial capability training and offers new approaches for those who have already worked in this field.
 
Alongside the free training, they provide practitioners with a toolkit and free resources for parents. They would expect that attendees plan to deliver a two-hour TLD session to parents in the next 6 months.

This workshop provides you with:

  • An opportunity to explore the Talk, Learn, Do resources and discover how to adapt them to your families and setting.
  • A toolkit, marketing ideas and resources to enable you to deliver the programme as soon as you get back to your organisation
There will be lunch and refreshments on the day.

For full information and to book your place, click here.

For more information, contact Julia - [email protected] / 020 7798 6067.


Campaign for Learning Logo

Gweithio gyda rhieni neu deuluoedd yng Nghymru? 

Nid yw siarad am arian bob amser yn hawdd. Fodd bynnag, gall cael plant i arfer siarad am arian yn gynnar eu helpu i osgoi problemau ariannol yn y dyfodol. Mae Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG) yn ymyriad rhianta sy’n seiliedig ar dystiolaeth a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth Gynghori Ariannol i helpu rhieni plant 3-11 oed i siarad â’u plentyn am arian.
 
Bydd yr hyfforddiant ymarferol hanner diwrnod yma yn eich galluogi i gynnal gweithgareddau difyr i helpu rhieni i addysgu eu plant i ddatblygu arferion arian cadarnhaol. Mae’r cwrs hyfforddi yma yn darparu sgiliau i’r rhai heb unrhyw hyfforddiant gallu ariannol ac yn cynnig dulliau newydd i’r rhai sydd eisoes wedi gweithio yn y maes yma.
 
Law yn llaw â’r hyfforddiant am ddim, rydym yn darparu pecyn cymorth ac adnoddau am ddim i rhieni. Byddem yn disgwyl bod y mynychwyr yn bwriadu cyflwyno sesiwn dwy awr o hyd i rhieni yn y 6 mis nesaf.

Mae’r gweithdy yma yn rhoi i chi:

  • Cyfle i archwilio’r adnoddau Siarad, Dysgu, Gwneud a darganfod sut i’w haddasu i’ch teuluoedd a’ch lleoliad.
  • Pecyn cymorth, syniadau ac adnoddau archnata i’ch galluogi i gyflwyno’r rhaglen cyn gynted ag y byddwch yn dychwelyd i’ch sefydliad.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth lawn ac i archebu'ch lle.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch Julia - [email protected] / 020 7798 6067.