Shelter Cymru logoThis year, Shelter Cymru's People and Homes Conference cuts to the heart of the challenge of homelessness prevention: how to end poverty. 

Shelter are kindly offering a discount of 10% for SCVS members, please state this when booking your place.

People struggling to afford their rent made up more than one-third of Shelter Cymru clients last year. How can we make housing more affordable and help people make ends meet?

Hear speakers who will fire you up with positive, productive solutions that will make you want to get out there and change the world for the better.

Speakers to date include:

  • Darren ‘Loki’ McGarvey, Scottish rapper and author of Poverty Safari – described by Ken Loach as ‘Another cry of anger from a working class that feels the pain of a rotten, failing system’
  • Anthony painter RSA – Glasgow’s Universal Credit project.
  • Rebecca Evans AM – The Minister for Housing
  • Brighid Carey – Empty Homes Agency England
  • Joe Beswick - New Economics Foundation

They’ll also be launching a major report on rough sleeping in Wales, 'Trapped on the Street', in partnership with the Wallich.

£175 per delegate.


Shelter Cymru logoMae cynhadledd Pobl a Thai eleni yn mynd at galon yr her o atal digartrefedd: sut i roi terfyn ar dlodi.

Roedd pobl a oedd yn ei chael hi’n anodd talu rhent yn cyfrif am dros drydedd ran o gleientiaid Shelter Cymru llynedd. Sut allwn  ni wneud cartrefedd yn fwy fforddiadwy a helpu pobl i gael dau ben llinyn ynghyd?

Cewch glywed gan siaradwyr a fydd yn eich tanio gydag atebion cadarnhaol a chynhyrchiol a fydd yn gwneud i chi ddymuno gweithredu a newid  y byd am y gorau.

Mae’r siaradwyr hyd yn hyn yn cynnwys:

  • Darren ‘Loki’ McGarvey, rapiwr o’r Alban ac awdur Poverty Safari – a gafodd ei ddisgrifio gan Ken Loach fel ‘Gwaedd arall o ddicter gan y dosbarth gweithiol sy’n teimlo poen y system bwdr, fethedig’
  • Anthony Painter RSA – prosiect Credyd Cynhwysol Glasgow
  • Rebecca Evans AC – Y Gweinidog dros Dai
  • Brighid Carey – Asiantaeth Cartrefi Gwag Lloegr
  • Joe Beswick - Sefydliad Economeg Newydd

Bydden hefyd yn lansio adroddiad pwysig ar gysgu ar y stryd yng Nghymru, 'Trapped on the Street', mewn partneriaeth gyda Wallich.

£175 y cynrychiolydd.