Shelter Cymru logoAt this year’s People and Homes Conference we’ll be wrestling with the difficult questions: What more can we do to end homelessness in Wales? What powers should we be seeking from Westminster? How high can we aim?

  Over the last year the public debate around housing has exploded. More and more people are questioning why homes are scarce and expensive. Rough sleeping is in the news almost every day. We’ll be looking at how to harness this renewed public concern to get things done.

  Initial speakers confirmed for the event include:

  • Evrah Rose – A social injustice spoken word performer from North Wales 
  • Dr Anthony Ince, Cardiff University - How the far right in the UK and Europe have used housing issues to further their cause 
  • Julie James AM - Minister for Housing and Regeneration focuses on her priorities for housing and homelessness prevention 
  • Dr Cliona Ni Cheallaigh, hospital consultant, St James’s  Dublin and pioneer in Inclusion Healthcare 
  • Fiona King, Shelter Scotland sharing lessons from Scotland’s reforms of the private rented sector

  For a limited time only, receive 10% off your order by using the code Access30.

  Click here to book your place.


  Shelter Cymru logoYng Nghynhadledd Pobl a Chartrefi eleni byddwn yn trafod y cwestiynau anodd:Beth mwy allwn ni ei wneud i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru? Pa bwerau ddylem ni fod yn eu ceisio o San Steffan? Pa mor uchel gallwn ni anelu?

   Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r ddadl gyhoeddus o gwmpas tai a chartrefedd wedi ffrwydro. Mae mwy a mwy o bobl yn cwestiynu pam bod tai yn brin ac yn ddrud. Mae digartrefedd stryd yn y newyddion bron yn ddyddiol. Byddwn yn edrych ar sut i lywio’r pryder cyhoeddus newydd er mwyn cyflawni pethau.

   Mae’r siaradwyr sydd eisoes wedi eu cadarnhau ar gyfer y digwyddiad yn cynnwys:

   • Evrah Rose – Perfformwraig geiriau llafar ar anghyfiawnder cymdeithasol o Ogledd Cymru
   • Dr Anthony Ice - Sut mae’r dde eithafol yn y DU ac Ewrop wedi defnyddio materion tai i hybu eu hachos
   • Julie James AC – Gweinidog dros Tai ac Adfywio yn canolbwyntio ar ei blaenoriaethau ar gyfer tai ac atal digartrefedd
   •  Dr Cliona Ni Cheallaigh, ymgynhorydd meddygol yn ysbyty St James yn Nulyn ac arloeswraig mewn Gofal Iechyd Cynhwysol
   • Fiona King, Shelter Scotland, yn rhannu gwersi o’r Alban ar ddiwygiadau yn y sector rhentu preifat.

    Am gyfnod byr yn unig, gallwch dderbyn gostyngiad o 10% oddi ar eich archeb drwy ddefnyddio’r côd Access30.

   Cliciwch yma i archebu eich lle.