Shelter Cymru logoThis year, Shelter Cymru's People and Homes Conference cuts to the heart of the challenge of homelessness prevention: how to end poverty. 

People struggling to afford their rent made up more than one-third of Shelter Cymru clients last year. How can we make housing more affordable and help people make ends meet?

Hear speakers who will fire you up with positive, productive solutions that will make you want to get out there and change the world for the better.

Speakers to date include:

  • Darren ‘Loki’ McGarvey, Scottish rapper and author of Poverty Safari – described by Ken Loach as ‘Another cry of anger from a working class that feels the pain of a rotten, failing system’
  • Anthony painter RSA – Glasgow’s Universal Credit project.
  • Rebecca Evans AM – The Minister for Housing

£175 per delegate.

Early Booking Offer!

Shelter Cymru would like to invite you to exhibit your organisation at one of Wales' premium housing conferences.

If you would like to be a part of our 2018 Conference as an exhibitor, we can offer you 10% off our exhibitor rates if you book a place with us before March 10th 2018. Call 01792 483022 or email [email protected] to book your stand.


Shelter Cymru logoMae cynhadledd Pobl a Thai eleni yn mynd at galon yr her o atal digartrefedd: sut i roi terfyn ar dlodi.

Roedd pobl a oedd yn ei chael hi’n anodd talu rhent yn cyfrif am dros drydedd ran o gleientiaid Shelter Cymru llynedd. Sut allwn  ni wneud cartrefedd yn fwy fforddiadwy a helpu pobl i gael dau ben llinyn ynghyd?

Cewch glywed gan siaradwyr a fydd yn eich tanio gydag atebion cadarnhaol a chynhyrchiol a fydd yn gwneud i chi ddymuno gweithredu a newid  y byd am y gorau.

Mae’r siaradwyr hyd yn hyn yn cynnwys:

  • Darren ‘Loki’ McGarvey, rapiwr o’r Alban ac awdur Poverty Safari – a gafodd ei ddisgrifio gan Ken Loach fel ‘Gwaedd arall o ddicter gan y dosbarth gweithiol sy’n teimlo poen y system bwdr, fethedig’
  •  Anthony Painter RSA – prosiect Credyd Cynhwysol Glasgow
  • Rebecca Evans AC – Y Gweinidog dros Dai

£175 y  cynrychiolydd.

Cynnig Archebu'n Gynnar!

Hoffai Shelter Cymru estyn gwahoddiad i chi arddangos eich sefydliad yn un o brif gynadleddau Cymru ar dai.
Os hoffech fod yn rhan o Gynhadledd 2018 fel arddangoswr, gallwn gynnig 10% o ostyngiad i chi oddi ar y prisiau arddangos os trefnwch le gyda ni cyn 10 Mawrth 2018. Ffoniwch 01792 483022 neu anfonwch e-bost at [email protected] i gadw’ch stondin.