Swansea Council Logo 2017This FREE conference style event is aimed at everybody involved or wants to be involved in delivering Swansea’s Local Well-being Plan.

Tuesday 8th October, 1.30pm (for networking) for 2pm start, George Hall, Swansea Guildhall, SA1 4PE.

As well as inspiring presentations, there will be facilitated workshop discussions with the event closing at 5pm. They will seek ways to bust the barriers to change and forge new partnerships that bring multiple benefits for Swansea.

The event will be chaired by Swansea Councils, Deputy Leader, Cllr Clive Lloyd (PSB Chair).

Attendees will include decision-makers and practitioners from across all public sector areas including health, education, community development, environment, etc. but also business and industry, community groups and individuals who are keen to make a positive difference for our communities and for future generations. We hope all PSB partners will be represented at the event by both senior decision-makers and practitioners.

The time has come for decision-makers, practitioners, businesses, community groups and the general public to come together and take a new approach to working collaboratively for everyone's well-being now and in the future.

They hope that you are able to attend and share your ideas.

Book your place, click here.

If you have any other additional requirements that they need to consider or if you wish to participate in this meeting in Welsh, please inform them by email to [email protected] by 30th September.


Swansea Council Logo 2017Digwyddiad mewn arddull cynhadledd yw hwn ar gyfer pawb sy'n rhan o gyflwyno Cynllun Lles Lleol Abertawe, neu'r rheini sydd am fod yn rhan o'r gwaith.

Mawrth 8 Hydref, 1.30yp (i rwydweithio) i ddechrau am 2pm, Neuadd Siôr, Neuadd y Ddinas SA1 4PE.

Yn ogystal â chyflwyniadau ysbrydoledig, bydd trafodaethau gweithdy a hwylusir gyda'r digwyddiad yn dod i ben am 5pm. Byddwn yn chwilio am ffyrdd i oresgyn y rhwystrau er mwyn newid a meithrin partneriaethau newydd sy'n cyflwyno buddion niferus i Abertawe.

Caiff y digwyddiad ei gadeirio gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Abertawe, y Cyng. Clive Lloyd (Cadeirydd BGC).

Bydd y bobl sy'n bresennol yn cynnwys y bobl sy'n gwneud penderfyniadau ac ymarferwyr o holl feysydd y sector cyhoeddus gan gynnwys iechyd, addysg, datblygiad cymunedol, yr amgylchedd, etc. yn ogystal â busnes a diwydiant, grwpiau cymunedol ac unigolion sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'n cymunedau a chenedlaethau'r dyfodol. Rydym yn gobeithio caiff holl bartneriaid y BGC eu cynrychioli yn y digwyddiad gan y brif bobl sy'n gwneud y penderfyniadau a phrif ymarferwyr.

Dyma'r amser i'r bobl sy'n gwneud y penderfyniadau, ymarferwyr, busnesau, grwpiau cymunedol a'r cyhoedd cyffredinol ddod at ei gilydd a chymryd ymagwedd newydd at weithio'n gydweithredol er lles pawb nawr ac yn y dyfodol.

Rydym yn gobeithio y gallwch fod yn bresennol a rhannu eich syniadau.

Mae croeso i chi anfon y gwahoddiad hwn ymlaen at eich rhwydweithiau er mwyn cynyddu cyfranogaeth.

Cliciwch yma i archebu eich lle.

Os oes gennych unrhyw ofynion ychwanegol eraill y mae angen i ni eu hystyried neu os ydych am gymryd rhan yn y cyfarfod hwn yn y Gymraeg, rhowch wybod i ni drwy e-bost I [email protected] erbyn 30ain o Fedi 2019.