Charity Digital Code LogoThird sector organisations from across the UK have been invited to contribute to the UK's first Charity Digital Code of Practice which is due to launch in November this year. 

The code will aim to help charities improve their digital skills and increase their take up of digital activity and is being funded by Lloyds Banking Group and the Co-op Foundation. It will be voluntary and free to access, and the steering group is keen to hear from charities of all sizes as part of the consultation.

The code will hopefully benefit all charities, but especially those with limited capacity for digital engagement. It will include best practice guidelines as well as practical tips and advice and will aim to increase digital motivation and confidence in activities including fundraising and engaging with stakeholders. 

Why the code is needed:

  • There are over 160,000 registered charities in the UK, 74% of which have an annual income under £100,000. Staff within the sector have acknowledged that these charities often fall behind when it comes to digital skills and this can have a detrimental effect on their ability to raise vital funds for their work.

'The new code will aim to increase the digital confidence of all charities,' says independent digital expert and The Charity Digital Code of Practice steering group chair Zoe Amar, 'it will also give practical advice about where they can make improvements in digital engagement with their beneficiaries and funders as well as increasing collaboration with other charities.'

The consultation:

Early user research and testing has been carried out in advance of the consultation with more than 30 organisations of all sizes across the UK to help shape the initial draft and ensure that the voices of all kinds of charities are represented. The code will include best practice for large as well as smaller charities and will aim to boost the entire sector.

The consultation will be open from 3rd July to 25th September 2018.

To respond and contribute to the consultation, click here.


Charity Digital Code LogoGwahoddir mudiadau trydydd sector ledled Prydain i gyfrannu at God Ymarfer Digidol cyntaf Prydain i elusennau a fydd yn cael ei lansio fis Tachwedd eleni. 

Nod y cod fydd helpu elusennau i wella eu sgiliau digidol a chynyddu eu gweithgareddau digidol. Ariennir y cod gan Grŵp Bancio Lloyds a Sefydliad Co-op. Bydd y cod yn un gwirfoddol ac ar gael yn rhad ac am ddim, ac mae'r grŵp llywio yn awyddus i glywed gan elusennau o bob maint yn ystod yr ymgynghoriad.

Gobeithir y bydd y cod o fudd i bob elusen, ond yn enwedig y rheini sydd ag adnoddau prin ar gyfer gweithgareddau digidol. Bydd yn cynnwys canllawiau arfer da yn ogystal â chyngor ymarferol gan obeithio cynyddu cymhelliant a hyder digidol mewn gweithgareddau gan gynnwys codi arian ac ennyn diddordeb rhanddeiliaid. 

Pam mae angen y cod:

  • Mae dros 160,000 o elusennau cofrestredig ym Mhrydain, y mae gan 74% ohonynt incwm blynyddol o dan £100,000. Mae staff y sector wedi cydnabod bod yr elusennau hyn yn aml yn disgyn ar ei hôl hi o ran sgiliau digidol a gall hyn niweidio eu gallu i godi arian hanfodol dros eu gwaith.
  • Dangosodd Lloyds Bank UK Business Digital Index 2017 mai dim ond 48% o elusennau sydd â sgiliau digidol sylfaenol llawn, a bod yr elusennau hynny sy'n fwy aeddfed yn ddigidol yn ddwywaith yn fwy tebygol o weld cynnydd mewn rhoddion.
  • Hefyd canfu arolwg diweddar gan Co-op o elusennau a grwpiau cymunedol lleol fod un o bob pedwar yn ofni am eu goroesiad, a bod dros un o bob tri (35%) yn credu y byddent yn elwa o bresenoldeb arlein gwell.

'Nod y cod newydd fydd cynyddu hyder digidol pob elusen,' meddai'r arbenigwr digidol annibynnol a chadeirydd grŵp llywio'r Cod Ymarfer Digidol i Elusennau, Zoe Amar, 'bydd hefyd yn rhoi cyngor ymarferol ar bethau y gallant eu gwella wrth gysylltu'n ddigidol â'u buddiolwyr a'u cyllidwyr yn ogystal â chydweithio'n fwy ag elusennau eraill.'

Yr ymgynghoriad:

Mae gwaith ymchwilio a phrofi cynnar wedi'i wneud gyda defnyddwyr cyn yr ymgynghoriad gan weithio gyda thros 30 o fudiadau o bob maint ledled Prydain i helpu i siapio'r drafft cychwynnol a sicrhau ei fod yn cynrychioli lleisiau pob math o elusennau. Bydd y cod yn cynnwys arfer gorau i elusennau mawr yn ogystal ag elusennau llai a'i nod fydd rhoi hwb i'r sector cyfan.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 3 Gorffennaf a 25 Medi 2018.

Cliciwch yma I ymateb a chyfrannu at yr ymgynghoriad.