Big Lottery logo - Sept 2017Preparations have been underway over the last couple of months for the official launch of the Link Up project – and now we need your support!

SCVS, along with our sister organisations in Neath Port Talbot (NPTCVS) and Bridgend (BAVO), successfully applied to the Big Lottery Fund in 2017 to develop a project which would use innovative approaches, recruiting mentors and trustees to offer support to third sector organisations across the three Counties – and so the Link Up Project was born!

Link Up officially launches on 26th March, and to celebrate this we’re highlighting that Trustees are young and old, from all backgrounds and with a wide range of experience.

How can you help?

If you don’t already, please follow SCVS on Twitter (@SwanseaCVS), Facebook (SwanseaCVS) or LinkedIn (Swansea Council for Voluntary Service (SCVS)), you’ll see messages from 26th March and throughout April showing images of Trustees, along with #thisiswhatatrusteelookslike

You can help us by encouraging your Trustees to join in – let’s show people that Third Sector Trustees are real life human beings, and encourage more people to share their skills and experience for the benefit of their communities!

We’ll also be using #yourskillscould as April progresses, to highlight that whatever a person’s background, they will have relevant and valuable experience that could really help a local group.

How can Link Up help you?

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17Are you a Trustee of a Swansea based Third Sector organisation? Or perhaps you work or are involved with an organisation whose Trustee Board could use some support, or specific skills? Click here to find out how Link Up can help.

Interested in finding out more about becoming a Trustee, or perhaps becoming a mentor for a Trustee? Click here to find out more.

For Bridgend contact BAVO – Angela Davies, 01656 810400 / [email protected]

For Neath Port Talbot contact NPTCVS – Liane Bartlett, 01639 631246 / [email protected]


Lansio Lincio Lan – Ymunwch â’r ymgyrch i ddangos #dymabethywymddiriedolwr

Big Lottery logo - Sept 2017Mae paratoadau’n mynd ymlaen ers cwpl o fisoedd bellach ar gyfer lansiad swyddogol prosiect Lincio Lan – ac yn awr mae angen eich cefnogaeth chi arnom!

Cyflwynodd SCVS gais llwyddiannus i Gronfa’r Loteri Fawr yn 2017, ar y cyd â’n chwaer-sefydliadau yng Nghastell Nedd Port Talbot (NPTCVS) a Phenybont ar Ogwr (BAVO) er mwyn cael datblygu prosiect a fyddai’n mabwysiadu dulliau gweithredu arloesol i recriwtio mentoriaid ac ymddiriedolwyr i gynorthwyo sefydliadau’r trydydd sector ar draws y tair Sir – a dyna sut daeth Prosiect Lincio Lan i fod!

Caiff Lincio Lan ei lansio’n swyddogol ar 26ain Mawrth, ac rydym yn dathlu hyn drwy bwysleisio bod Ymddiriedolwyr yn gallu bod yn bobl hen neu ifanc, o wahanol gefndiroedd, â rhychwant eang o brofiadau.

Sut gallwch chi helpu?

Os nad ydych chi’n dilyn SCVS yn barod, cewch wneud ar y Trydar (@SwanseaCVS), Gweplyfr/Facebook (SwanseaCVS) neu LinkedIn (Swansea Council for Voluntary Service (SCVS)), lle byddwch yn gweld negeseuon o 26ain Mawrth ymlaen a thrwy gydol mis Ebrill yn dangos lluniau o Ymddiriedolwyr, ynghyd â #dymabethywymddiriedolwr

Gallwch chi ein helpu ni drwy annog eich Ymddiriedolwyr i gymryd rhan – gadewch inni ddangos i bobl taw bodau dynol go iawn yw Ymddiriedolwyr y Trydydd Sector, ac annog rhagor o bobl i gydrannu eu sgiliau a’u profiad er lles eu cymunedau!

Byddwn ni’n defnyddio #gallaieichsgiliauchi hefyd wrth i fis Ebrill ddirwyn ymlaen, er mwyn pwysleisio bod gan bob un ohonom, ni waeth am ein cefndir personol, brofiad perthnasol a gwerthfawr a allai fod yn wir ddefnyddiol i grŵp lleol.

Sut gall Lincio Lan eich helpu chi?

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17Ydych chi’n Ymddiriedolwr(aig) gyda sefydliad yn y Trydydd Sector yn Abertawe? Neu efallai eich bod chi’n gweithio neu’n ymwneud rywsut neu’i gilydd â sefydliad y byddai Bwrdd ei Ymddiriedolwyr yn gwerthfawrogi derbyn cymorth neu sgiliau penodol? Cliciwch yma i weld sut gall Lincio Lan eich helpu.

Hoffech chi ddysgu rhagor am fod yn Ymddiriedolwr(aig), neu’n fentor i Ymddiriedolwr(aig) efallai? Cliciwch yma i ddysgu rhagor.

Am Mhen Y Bont cysylltwch a BAVO – Angela Davies, 01656 810400 / [email protected]

Am Castell Nedd Port Talbot cysyltwch a NPTCVS – Liane Bartlett, 01639 631246 / [email protected]