Swansea Council Logo 2017Have your say on how to protect, manage, enhance and make better use of the city's open spaces.

Have your say on how to protect, manage, enhance and make better use of the city's open spaces.

The council is developing an action plan that aims to increase accessible open space and people's access to it, designate and protecting open space, encourage community involvement and management and promote biodiversity and nature conservation.

Have your say: http://www.swansea.gov.uk/openspace

As part of the Open Space Strategy Consultation the council wants to hear the views of a wide range of local people of all ages. Two surveys have been prepared - one for under 16s and one for those who are older.

Young people are being asked where they play, activities they like to do, whether they live near an open space and what could be done to encourage them to use them more. Those who are older are being asked for their views on the aims and objectives of the strategy and they can make suggestions or observations on how these can best be achieved.

Have a look at the draft strategy and complete the survey - responses can be emailed to oss@swansea.gov.uk


Swansea Council Logo 2017Gofynnir i bobl o bob cwr o Abertawe am eu barn ar sut i warchod, rheoli a gwella mannau agored y ddinas ynghyd â gwneud gwell defnydd ohonynt.

Mae'r cyngor yn datblygu cynllun gweithredu sy'n ceisio cynyddu mannau agored hygyrch a mynediad pobl iddynt, dynodi a gwarchod ardaloedd, annog cyfranogaeth y gymuned, rheoli a hyrwyddo bioamrywiaeth a gwarchod byd natur.

Lleisiwch eich barn: http://www.abertawe.gov.uk/mannauagored

Fel rhan o'r ymgynghoriad ar fannau agored, mae'r cyngor am glywed barn amrywiaeth eang o bobl leol o bob oed, felly lluniwyd dau holiadur - un i rai dan 16 oed ac un i bobl hŷn. Gofynnir i bobl ifanc ble maent yn chwarae, gweithgareddau maent yn hoffi eu gwneud, p'un a ydynt yn byw ger man agored a'r hyn y gellid ei wneud i'w hannog i'w ddefnyddio'n fwy.

Gofynnir i'r rhai hŷn am eu barn ar nodau ac amcanion y strategaeth a gallant wneud awgrymiadau neu arsylwadau ar y ffordd orau i'w cyflawni.

Bostiwch eich ymateb i oss@swansea.gov.uk