(Cymraeg)

Swansea’s Rural Development Partnership (Swansea RDP) is seeking new members from the private and 3rd Sectors to join its Local Action Group to assist with the implementation of the Rural Development Programme.

Swansea RDP is a community led programme delivered in the 8 fully eligible wards these are Mawr, Llangyfelach, Pontarddulais, Penclawdd, Fairwood, Bishopston, Pennard, and Gower; and partially supported in the 3 service wards of Clydach, Gorseinon and Gowerton.

The Local Action Group’s Vision for Rural Swansea

In keeping with the One Planet approach the Local Action Group’s vision, looking 10-15 years ahead, is for the rural wards of Swansea to take steps to mitigate, adapt to and protect themselves from the climate and nature emergencies, and other crises, facing the world.

They want a 'one planet' future for rural Swansea that:

 • increases community resilience and self-reliance by producing more of what it consumes;
 • does this in a way that's less damaging to people's health and the environment;
 • supports more abundant natural resources and biodiversity;
 • encourages an end to needless waste;
 • yields more local and meaningful jobs;
 • gives greater protection from the possibility of disruption in the rest of the world in the environment, trade and the economy;
 • reduces the area’s ecological and carbon footprints

If you would like to join them in our mission to make a difference to rural communities, please complete their membership expression of interest which is available at: www.swansea.gov.uk/RDPmembership and return it to [email protected] by 21st April 2021, by 12pm (Noon). 

Please note the partnership has a membership selection process we are unlikely to be able to accept all applications; there are a limited number of places on the Partnership, and we need to ensure a balance of different interests. 


Hoffech chi fod yn rhan o greu Abertawe Wledig bywiog a gwydn?

Mae Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe (PDG Abertawe) yn chwilio am aelodau newydd o'r trydydd sector a'r sector preifat i ymuno â'i Grŵp Gweithredu Lleol i gynorthwyo wrth roi'r Rhaglen Datblygu Gwledig ar waith.

Rhaglen a arweinir gan y gymuned yw PDG Abertawe, a gyflwynir yn llawn yn yr 8 ward hyn, sef Mawr, Llangyfelach, Pontarddulais, Penclawdd, Fairwood, Llandeilo Ferwallt, Pennard a Gŵyr; ac sydd wedi'i chefnogi'n rhannol yn 3 ward gwasanaeth Clydach, Gorseinon a Thre-gŵyr.

Gweledigaeth y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Abertawe Wledig

Yn unol â'r ymagwedd Un Blaned, gweledigaeth y Grŵp Gweithredu Lleol, gan edrych 10-15 o flynyddoedd i'r dyfodol, yw bod wardiau gwledig Abertawe'n cymryd camau i liniaru, addasu a diogelu'u hunain rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur ac argyfyngau eraill sy'n wynebu'r byd.

Rydym am gael dyfodol 'Un Blaned' ar gyfer Abertawe wledig sy'n gwneud y canlynol:           

 • cynyddu cadernid a hunanddibyniaeth gymunedol drwy gynhyrchu mwy o'r hyn y mae'n ei ddefnyddio;
 • gwneud hyn mewn modd sy'n llai niweidiol i iechyd pobl a'r amgylchedd;
 • cefnogi adnoddau naturiol a bioamrywiaeth fwy helaeth;
 • annog rhoi'r gorau i wastraff diangen;
 • cynhyrchu rhagor o swyddi lleol ac arwyddocaol;
 • rhoi mwy o ddiogelwch rhag y posibilrwydd o darfu ar weddill y byd o ran amgylchedd, masnach a'r economi;
 • lleihau ôl-troed ecolegol a charbon yr ardal

Os hoffech ymuno â ni yn ein cenhadaeth i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau gwledig, cwblhewch ein ffurflen mynegiant o ddiddordeb mewn aelodaeth a'i e-bostio i [email protected] erbyn 21.04.2021, am 12pm (canol dydd) 

Sylwer bod gan y bartneriaeth broses ddewis aelodaeth felly mae'n annhebygol y gallwn dderbyn pob cais;mae nifer cyfyngedig o leoedd yn y bartneriaeth ac mae angen i ni sicrhau bod gennym gydbwysedd rhwng diddordebau gwahanol. 

www.abertawe.gov.uk/aelodaethPDG