Swansea Council Logo 2017In Swansea our aim is to become a Human Rights City and recognise that this means embracing a vision of vibrant, diverse, fair and safe communities built on the foundations of universal human rights.

Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world, from birth until death. They apply regardless of where you are from, what you believe or how you choose to live your life.

They can never be taken away, although they can sometimes be restricted - for example if a person breaks the law, or in the interests of national security.

These basic rights are based on shared values like dignity, fairness, equality, respect and independence. 

Involving people in becoming a Human Rights City and what it means for Swansea is key to making a real difference. This survey will help us understand what people already know about Human Rights and what should be the priorities for Human Rights in Swansea.

Click here to complete the survey.


Swansea Council Logo 2017

Abertawe: Dinas Hawliau Dynol

Yn Abertawe ein nod yw dod yn Ddinas Hawliau Dynol ac rydym yn cydnabod bod hyn yn golygu croesawu gweledigaeth o gymunedau bywiog, amrywiol, teg a diogel wedi'i hadeiladu ar sylfeini hawliau dynol cyffredinol.

Hawliau dynol yw'r hawliau a'r rhyddid sylfaenol sy'n perthyn i bob person yn y byd, o enedigaeth hyd at farwolaeth.Maen nhw'n berthnasol waeth o ble rydych chi'n dod, beth rydych chi'n ei gredu neu sut rydych chi'n dewis byw eich bywyd.

Ni ellir byth eu cymryd i ffwrdd, er y gellir eu cyfyngu weithiau - er enghraifft os yw person yn torri'r gyfraith, neu er budd diogelwch cenedlaethol.

Mae'r hawliau sylfaenol hyn yn seiliedig ar werthoedd a rennir fel urddas, tegwch, cydraddoldeb, parch ac annibyniaeth.

Mae cynnwys pobl wrth ddod yn Ddinas Hawliau Dynol a'r hyn y mae'n ei olygu i Abertawe yn allweddol i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i ddeall yr hyn y mae pobl eisoes yn ei wybod am hawliau a beth ddylai fod yn flaenoriaeth o ran hawliau dynol yn Abertawe.

Cliciwch yma i gwblhau'r arolwg.