Diverse Cymru logoWales Public Body Equality Partnership are consulting on their Equality Objectives and Actions for 2020 to 2024.

Public bodies involved include: Natural Resources Wales (NRW), Arts Council of Wales (ACW), National Museum Wales (NMW), Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), Welsh Language Commissioner (WLC), Careers Wales, Welsh Revenue Authority (WRA), Health Education and Improvement Wales (HEIW), Sport Wales, Cardiff and Vale University Health Board, and Velindre University NHS Trust.

Click here for the consultation document.

They also have an online survey, click here.

This consultation will end on Sunday 26th January 2020.

Earlier replies will help them design their engagement events, to see details on the event taking place in Swansea on 28th November, click here.

All replies will help them agree their Equality Objectives and the actions they will take to achieve each objective.

This consultation is available in large print format and as a Word document in both Welsh and English on Diverse Cymru’s website.

Please contact them if you want this consultation in a different format (for example Braille, on a different colour of paper, or an audio file), through the post or by email. 

To respond to the consultation, complete the online survey or send your response to Diverse Cymru: [email protected] / Diverse Cymru, 3rd Floor, Alexandra House, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff, CF5 1JD.

If you have any queries, please contact Georgia Marks or Shelagh Maher on 029 2036 8888. 


Diverse Cymru logo

Rydym yn eich gwahodd chi i gymryd rhan yn ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru ar Amcanion Cydraddoldeb a chamau gweithredu ar gyfer 2020 i 2024.

Mae’r Cyrff Cyhoeddus yn cynnwys: Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC), Amgueddfa Genedlaethol Cymru (AGC), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Comisiynydd y Gymraeg (CyG), Gyrfa Cymru, Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), Chwaraeon Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac Ymddiriedolaeth y GIG Prifysgol Felindre.

Mae dogfen yr ymgynghoriad ar gael yma

Hefyd mae gennym ni arolwg ar-lein yma

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ddydd Sul 26ain Ionawr 2020. 

Bydd ymatebion cynharach yn ein helpu ni i gynllunio’r digwyddiadau ymgysylltu, cliciwch yma i weld manylion ar y digwyddiad yn Abertawe ar 28 Tachwedd.

Bydd yr holl ymatebion yn ein helpu ni i gytuno ar ein Hamcanion Cydraddoldeb a’r camau gweithredu y byddwn yn eu rhoi ar waith i gyflawni pob amcan.         

Mae’r ymgynghoriad hwn ar gael mewn print mawr ac fel dogfen Word yn y Gymraeg ac yn Saesneg ar wefan Diverse Cymru.

Cysylltwch â ni os ydych eisiau’r ymgynghoriad hwn mewn fformat gwahanol (er enghraifft Braille, ar bapur lliw gwahanol, neu fel ffeil sain), gael copi wedi’i argraffu o’r ddogfen drwy’r post neu ar e-bost.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn drwy wneud y canlynol, llenwi’r arolwg ar-lein neu anfon eich ymateb i Diverse Cymru: [email protected] / Diverse Cymru, 3ydd Llawr, Tŷ Alexandra,307-315 Heol Ddwyreiniol Y Bontfaen, Caerdydd, CF5 1JD.

Os hoffech gael help gydag ymateb, cysylltwch â ni ar 029 2036 888 a gofyn am Shelagh Maher neu Georgia Marks neu anfon e-bost i [email protected].