Western Bay logoAre you a Carer? Do you provide emotional or practical support to someone who has mental health issues?

On World Mental Health Day 2018, Western Bay Carers Partnership Board want to raise awareness of the local assistance and support available to unpaid Carers who care for a family member or friend who experiences mental health issues.

You may not describe yourself as a Carer; it’s just what you do as a husband/wife, partner, parent, relative or friend. Whilst paid care workers are employed to go into homes and provide support, Carers are not.

Being a Carer can be a positive experience, but it can also be challenging and exhausting both physically and emotionally. You may find you have little time to look after your own needs, which can affect your health and wellbeing.

If you want to find out about the support and information available to Carers or want someone to talk to, then your local Carers Centre or Carers Service is there for you. They will either directly assist you or point you in the direction of someone who can help.

Staff at the Carers Centre or Carers Service will spend time listening to you to find out what your needs are – everything you say is confidential (there are limits to confidentiality in relation to safeguarding). They will help you find the best ways to balance your caring role with having a life of your own.

You can also contact the Social Services department at your local council; they will be able to provide information, advice and assistance. They will also be able to tell you about Carers Assessments. The purpose of a Carers Assessment is to find out if being a Carer has an impact on your health and wellbeing and to talk about what support or services you may need to help you with your caring role.

To find out about support for Carers in the Swansea Council area, please contact:

To find out about support for Carers in the Neath Port Talbot County Borough Council area, please contact:

  • Neath Port Talbot Carers Service - Tel: 01639 642277 / www.nptcarers.org.uk
  • Neath Port Talbot County Borough Council - Tel: 01639 686802

To find out about support for Carers in the Bridgend County Borough Council area, please contact:

  • Bridgend Carers Centre - Tel: 01656 658479 / www.bridgendcarers.co.uk
  • Bridgend County Borough Council - Tel: 01656 642279

Western Bay logoYdych chi'n ofalwr? Ydych chi'n darparu cefnogaeth emosiynol neu ymarferol i rywun â phroblemau iechyd meddwl?

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2018, hoffai Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Bae'r Gorllewin gynyddu ymwybyddiaeth o'r cymorth a'r gefnogaeth leol sydd ar gael ar gyfer gofalwyr di-dâl sy'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind â phroblemau iechyd meddwl.

Efallai nad ydych yn disgrifio'ch hun yn ofalwr; dyma'r hyn rydych yn ei wneud os ydych yn ŵr, yn wraig, yn bartner, yn rhiant, yn berthynas neu'n ffrind. Er bod gweithwyr gofal sy'n cael eu talu i fynd i gartrefi a darparu cefnogaeth, nid yw gofalwyr yn derbyn tâl.

Gall bod yn ofalwr fod yn brofiad cadarnhaol, ond gall hefyd fod yn heriol ac yn flinedig, yn gorfforol ac yn emosiynol. Efallai na fydd gennych lawer o amser i ddiwallu'ch anghenion eich hun, a gall hyn effeithio ar eich iechyd a'ch lles.

Os hoffech ddarganfod mwy am y gefnogaeth a'r wybodaeth sydd ar gael ar gyfer gofalwyr neu am gael rhywun i siarad ag ef, bydd eich Canolfan Gofalwyr leol neu Wasanaeth Gofalwyr yno i'ch helpu. Byddant naill ai yn eich helpu neu'n eich cyfeirio at rywun a all eich helpu.

Bydd staff y Ganolfan Gofalwyr neu'r Gwasanaeth Gofalwyr yn gwrando arnoch i adnabod eich anghenion - bydd popeth rydych yn ei ddweud yn gyfrinachol (ond bydd cyfyngiadau ar gyfrinachedd mewn perthynas â diogelu). Byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r ffordd orau o sicrhau bod cydbwysedd rhwng eich rôl ofalu a'ch bywyd personol.

Gallwch hefyd gysylltu ag adran y Gwasanaethau Cymdeithasol yn eich cyngor lleol; bydd yn gallu darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. Gall hefyd roi gwybodaeth i chi ynghylch Asesiadau Gofalwyr. Diben Asesiad Gofalwyr yw darganfod a yw bod yn ofalwr yn cael effaith ar eich iechyd a'ch lles, ac mae'n gyfle i siarad am y gefnogaeth a'r gwasanaethau y gall fod angen arnoch er mwyn eich helpu gyda'ch rôl ofalu.

I ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gofalwyr yn ardal Cyngor Abertawe, cysylltwch â'r canlynol:

I ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gofalwyr yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, cysylltwch â'r canlynol:

  • Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot - Rhif ffôn: 01639 642277 / www.nptcarers.org.uk
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot - Rhif ffôn: 01639 686802

I ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gofalwyr yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â'r canlynol:

  • Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr  - Rhif ffôn: 01656 658479 / www.bridgendcarers.co.uk
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Rhif ffôn: 01656 642279