Action for Children LogoAction for Children does what's right, what's needed and what works for children across the UK. Every year, their team changes the lives of 370,000 children, young people and their families.

 • Support Worker – Family Support Practitioner           
 • Fixed Term Part Time          
 • Location - Swansea
 • Salary - Circa £20,000

   As a Support Worker – Family Support Practitioner, you will coordinate the support provided to Dads between the ages of 14-25 and their families by meeting their individual's needs. 

   Working Monday to Friday part time 16 hrs a week on a fixed term contract ending 31.03.19 you will provide a flexible and adaptable approach to the differing needs of individuals currently dealing with a range of issues from low level mental illness, anxiety, vulnerability, loneliness and self-esteem issues, amongst others, providing peer mentoring, coaching and support. This can be done individually or in groups ranging up to around 20 people.

   The successful candidate will be responsible for covering the Swansea area making home visits and meeting with other external parties in the wider community so a car is essential.

   To apply, click here.

   Closing date: 26th July.


   Action for Children Logo

   Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud beth sy'n iawn, yn gwneud beth sydd ei angen a gwneud yr hyn sy'n gweithio i bobl ifanc ledled y DU. Bob blwyddyn mae ein tîm yn newid bywydau 370,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

   • Gweithiwr Cefnogi – Ymarferydd Cefnogi Teulu
   • Tymor Penodol Rhan Amser
   • Lleoliad - Abertawe
   • Cyflog - oddeutu £20,000

   Fel Gweithiwr Cefnogi – Ymarferydd Cefnogi Teulu, byddwch yn cydlynu'r gefnogaeth a ddarperir i Dadau rhwng 14-25 oed a'u teuluoedd drwy gyfarfod eu hanghenion unigol.

   Gan weithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn rhan amser am 16 awr yr wythnos gyda chontract penodol sy'n diweddu 31.03.19, byddwch yn darparu dull o weithio hyblyg ac addasadwy i anghenion gwahanol unigolion sy'n delio ag ystod o faterion o salwch meddwl o lefel isel, pryder, bregusrwydd, unigedd a phroblemau hunan-barch, ymysg eraill, darparu mentora, hyfforddi a chefnogi cyfoed. Gellir gwneud hyn yn unigol neu mewn grwpiau hyd at 20 o bobl.

   Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol dros ardal Abertawe gan ymweld â'r cartref a chyfarfod â phobl eraill yn y gymuned ehangach felly mae cerbyd yn angenrheidiol.

   Cliciwch yma i ymgeisio.

   Dyddiad cau: 26 Gorffennaf.