Adult Learning Wales logo

Since its establishment in 2015, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales has firmly established itself as the National Community College, serving the adult population of Wales with inspirational, life changing opportunities.

  • Salary: Hourly Paid, £25.40 an hour {including holiday pay)
  • Fixed term contract until July 2022
  • Variable Hours
  • Area: Neath Port Talbot, Swansea
  • Provision delivery method: Online*, Face-to-face and blended

*Course may commence online but move to face to face as community venues re open.

They have a fantastic opportunity for qualified Digital Literacy tutors to join a pan-Wales organisation committed to serving the adult population of Wales with inspirational, life changing opportunities. Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales is a democratic, independent and voluntary movement, committed to widening participation, promoting active citizenship and skills development and providing the best quality learning, working collaboratively with its partners.

They are looking for highly skilled, qualified tutors to deliver high quality Digital Literacy learning to learners in Neath Port Talbot and Swansea. The ability to deliver bilingually would be an advantage, but is not essential.

About the Job:

You will plan, develop, deliver, evaluate and assess Digital Literacy learning programmes in accordance with learner needs and Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales's Quality processes and Procedures. You will deliver high quality Digital Literacy learning using a range of teaching methods and use a range of appropriate assessment methods in line with learner needs and awarding body requirements. You will ensure that learners are provided with clear and constructive feedback within appropriate timescales.

About you:

A minimum Level 3 teaching qualification and a Level 3 Digital Literacy Practitioners qualification are essential for this post. You will have experience of community education, adult education and Digital Literacy provision delivery, and of participation in internal quality procedures. Knowledge of digital learning technologies, a Level 5 teaching qualification and Qualifications in Adult Education Guidance and Internal Quality would be desirable.

The closing date for this post is 9am Friday 21st January.

They welcome applications in Welsh.

Click here for more information and to apply.

Please note CV's are not accepted, apply by completing the application pack and return it to [email protected]


Adult Learning Wales logo

Tiwtor Llythrennedd Digidol

  • Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tal gwyliau)
  • Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
  • Oriau Amrywiol
  • ArdaI: Castell-nedd Port Talbot, Abertawe
  • Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein*, wyneb yn wyneb a cyfunol

* Gally cwrs gychwyn ar-lein ond symud i wyneb yn wyneb wrth i leoliadau cymunedol ailagor.

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer diwtoriaid Llythrennedd Digidol cymwysedig i ymuno a sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid Llythrennedd Digidol cymwys, medrus iawn i gyflwyno Llythrennedd Digidol i ddysgwyr yn Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Byddai'r gallu i gyflenwi'n ddwyieithog yn fantais, ond nid yw'n hanfodol.

Am y swydd:

Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu ym maes Llythrennedd Digidol, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu Llythrennedd Digidol o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau body dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Amdanoch chi:

Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 3 ynghyd a a chymhwyster Ymarferwyr Llythrennedd Digidol Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion, darpariaeth Llythrennedd Digidol, a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, cymhwyster addysgu Lefel 5, a cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.

Dyddiad cau y swydd yw 9.00yb Dydd Gwener 21 lonawr.

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pencyn isod a'i ddychwelyd at [email protected]