Chwarae Teg ESF LogoChwarae Teg is the charity inspiring, leading and delivering gender equality in Wales. Creating a fairer Wales where women achieve and prosper.

  • Location: Home-based
  • Salary: £30,658
  • Hours: 28 hours per week
  • Contract Type: Permanent

Chwarae Teg currently have a vacancy for a Development Partner (Grants & Trusts) to join their Delivery Team.

If you enjoy working in a collaborative, dynamic and fast paced environment, and enjoy working alongside passionate and supportive colleagues to help people reach their full potential, then this role is for you.

This is an exciting time to join Chwarae Teg, as they move towards a more sustainable and diverse funding model. Funded initially through the Third Sector Resilience Fund, the Development Partner (Grant and Trusts) role will work with existing teams to develop new ideas for projects that will make a difference to women in Wales.   

Flexibility: All Chwarae Teg roles are offered on a flexible basis due to their agile working model. Condensed hours, part time/job share and secondments may be considered. 

If you’d like to apply for this role, you’ll need to download and complete their Chwarae Teg Application Form in full, click here.

Closing Date: 09:00 Monday 1st November.

If you’d like to find out more about the role, please contact Hayley Dunne, Sarah Rees or Claire Foster on 07496 766804.


Chwarae Teg ESF Logo

Mae Chwarae Teg yn elusen sy'n ysbrydoli, yn arwain ac yn darparu cydraddoldeb rhywedd yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw Cymru tecach lle mae pob merch yn cyflawni ac yn ffynnu.

  • Cyflog: £30,658 pro rata
  • Oriau gwaith: 28 awr yr wythnos (rhaid bod yn hyblyg I ddiwallu anghenion)
  • Location/Base: Gartref
  • Contract: Parhaol

Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Partner Datblygu (Grantiau ac Ymddiriedolaethau) i ymuno â'n tîm.

Os ydych yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd cydweithredol, deinamig a chyflym, ac yn mwynhau gweithio gyda chydweithwyr brwdfrydig a chefnogol i helpu pobl i gyflawni eu potensial llawn, dyma'r rôl i chi.

Dyma gyfnod cyffrous i ymuno â Chwarae Teg, wrth i ni symud tuag at fodel ariannu sy'n fwy cynaliadwy ac amrywiol. Wedi’i hariannu i ddechrau trwy Gronfa Cadernid y Trydydd Sector, bydd y rôl hon o Bartner Datblygu (Grantiau ac Ymddiriedolaethau) yn gweithio gyda thimau sy’n bodoli eisoes i ddatblygu syniadau newydd ar gyfer prosiectau a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fenywod yng Nghymru. 

Hyblygrwydd: Cynigir pob rôl Chwarae Teg ar sail hyblyg oherwydd eu model gweithio ystwyth. Gellir ystyried oriau cyddwys, rhan amser/cyfran swydd ac secondiadau.

Os hoffech chi wneud cais am y rôl hon, bydd angen i chi lawrlwytho a chwblhau eu Ffurflen Gais yn llawn, cliciwch yma.

Dyddiad cae: 09:00 Dydd Llun, 1 Tachwedd.

Os hoffech ddarganfod mwy am y rôl, cysylltwch â Hayley Dunne, Sarah Rees neu Claire Foster ar 07496 766804.