TNL Comm Fund - formerly BIG Lottery Fund - Feb 19Are you a 3rd sector group looking for new trustees or one off specialist support to strengthen your management board?

Using innovative approaches, Link Up brings new skills and expertise to organisations in the third sector through mentoring and trustee recruitment. It empowers the third sector to plan for the future and overcome the current difficult economic climate.

Having identified a gap in skills development and mentoring for Trustees locally, SCVS, along with our sister organisations in Neath Port Talbot (NPTCVS) and Bridgend (BAVO), successfully applied to the Big Lottery Fund (now known as The National Lottery Community Fund) in 2017, and are now proud to offer support to Trustees and organisations in the three Counties through Link Up.

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17Are you a trustee who would benefit from some support? Or perhaps your board could benefit from additional support to reach its full potential?

Link Up will work with you to strengthen governance and skills development within your organisation, recruiting skilled trustees or volunteer mentors with experience of working within the private, public or academic sectors to offer support as a sounding board for ideas, provide unbiased guidance, honest and constructive feedback and inspire your trustees and board to reach their full potential.

Link Up offers a bespoke service - Mentors or Trustees will be carefully matched to fulfil the specific needs of your group. Whether you would benefit from a Mentor to provide individual support, or a Trustee with specific skills to compliment your Board – you will be involved at every step of the process.

To find out more about the project, email: [email protected] 

We take data privacy very seriously, please click here to view the Link Up privacy policy.

To register your organisation for support through Link Up, click here to download the Registration form and return to SCVS on the email above.

Interested in becoming a Mentor with Link Up, or finding a Trustee vacancy? Click here to find out more.

Click here to view local Trustee vacancies

For Bridgend, contact BAVO - Suzanne Chisholm, 01656 810400 / [email protected] 

For Neath Port Talbot, contact NPTCVS - Kate Miles, 01639 631246 / [email protected]


Lincio Lan – Cryfhau Sgiliau’r 3ydd Sector

TNL Comm Fund - formerly BIG Lottery Fund - Feb 19Ydych chi’n grŵp yn y 3ydd sector sy’n chwilio am ymddiriedolwyr newydd, neu am gymorth arbenigol dros dro i atgyfnerthu eich bwrdd rheoli?

Mae Lincio Lan yn defnyddio dulliau gweithredu arloesol i ddod â sgiliau newydd a gwybodaeth arbenigol i sefydliadau yn y trydydd sector trwy fentora a recriwtio ymddiriedolwyr. Mae’n grymuso’r trydydd sector i gynllunio ar gyfer y dyfodol fel y gall oroesi’r sefyllfa economaidd ddyrys bresennol.

Wedi nodi bod bwlch yn y ddarpariaeth leol o ran datblygu sgiliau a mentora Ymddiriedolwyr, fe gyflwynodd SCVS gais llwyddiannus i Gronfa’r Loteri Fawr yn 2017, ar y cyd â’n chwaer-sefydliadau yng Nghastell Nedd Port Talbot (NPTCVS) a Phenybont ar Ogwr (BAVO), ac o ganlyniad rydym yn falch o allu cynnig cefnogaeth bellach i Ymddiriedolwyr a sefydliadau yn y tair Sir trwy gyfrwng Lincio Lan.

SCVs NPTCVS BAVO logo combo Sept 17Ydych chi’n Ymddiriedolwr(aig) a fyddai’n cael mantais o ryw fath o gymorth? Neu efallai y byddai’ch bwrdd yn gwerthfawrogi derbyn cymorth ychwanegol er mwyn cyrraedd ei botensial llawn?

Bydd Lincio Lan yn gweitho gyda chi at gryfhau llywodraethedd a datblygiad sgiliau o fewn eich sefydliad; recriwtio ymddiriedolwyr medrus neu fentoriaid gwirfoddol sydd â phrofiad o weithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus neu academaidd i gynnig cefnogaeth fel seinfwrdd ar gyfer syniadau; darparu cyfarwyddyd diduedd ac adborth gonest adeiladol, ac ysbrydoli eich ymddiredolwyr a’ch bwrdd i gyrraedd eu potensial llawn.

Mae Lincio Lan yn cynnig gwasanaeth at eich gofynion unigol – bydd Mentoriaid neu Ymddiriedolwyr yn cael eu dethol yn ofalus i fodloni anghenion penodol eich grŵp. Pa un a fyddai Mentor sy’n darparu cefnogaeth bersonol yn fuddiol ichi, neu Ymddiriedolwr(aig) â sgiliau penodol i gyfannu eich Bwrdd – byddwch chi’n chwarae eich rhan ym mhob cam o’r broses. 

I ddysgu rhagor am y prosiect, cysylltwch [email protected].

I gofrestru eich sefydliad i dderbyn cymorth trwy Lincio Lan, cliciwch yma i lawrlwytho’r Ffurflen Gofrestru a anfon at SCVS gan ebost.

Hoffech chi fod yn Fentor gyda Lincio Lan, neu lenwi swydd wag fel Ymddiriedolwr(aig)? Cliciwch yma i ddysgu rhagor.

Cliciwch yma i weld swyddi gwag lleol fel Ymddiriedolwyr

Am Mhen Y Bont cysylltwch a BAVO - Suzanne Chisholm, 01656 810400 / [email protected] 

Am Castell Nedd Port Talbot cysyltwch a NPTCVS - Kate Miles, 01639 631246 / [email protected]