Big Lottery logo - Sept 2017Trustees are the critical driving force of third sector organisations – responsible for the strategic direction of the organisation, an effective trustee board can be the lynchpin of whether an organisation reaches its full potential.

There are thousands of third sector organisations looking for people to help shape their vision – they need you now.

Becoming a Trustee brings benefits to both you and the organisation – they benefit from your expertise and the specific skills you bring to the role; whilst you gain valuable experience, whilst knowing that you’re making a positive impact on your local community.

Link Up can help you to find a trustee role that fits both your skills and areas of interest – whether that’s the environment, older people, animals, mental health, young people and much, much more.

What I’ve got out of being a trustee – Through helping to organise activities at the Centre, I’ve met a lot more of my neighbours from all over the area – great people I probably would never have known otherwise – and really feel a part of the community.  As treasurer, being successful in fundraising has given me a real sense of accomplishment. The committee works well as a team, and we have a good time while also doing something for our community.

Are you short of time, or want to help more than one organisation?

Link Up also recruits volunteer mentors to join the project and offer support to existing trustees and trustee boards to boost their skills, confidence and effectiveness – please get in touch to find out more about becoming a Link Up mentor.

Being a trustee can be challenging at times, but knowing that the services provided by the organisation genuinely make a positive difference in individuals' lives is what drives me on. 

Link Up offers a bespoke service - Mentors and Trustees are carefully matched to fulfil the specific needs of a group, aligned with your area of interest and skills – you’ll be involved at every step of the process.

For more information, email [email protected]  

Alternatively, click here to download the expression of interest form and return it to SCVS.

For Bridgend contact BAVO – Angela Davies, 01656 810400 / [email protected]

For Neath Port Talbot contact NPTCVS – Liane Bartlett, 01639 631246 / [email protected]


Cefnogwch grwpiau lleol trwy Lincio Lan

Big Lottery logo - Sept 2017Ymddiriedolwyr yw prif ysgogwyr hanfodol pob sefydliad yn y trydydd sector – gan mai nhw sy’n gyfrifol am benderfynu hynt strategol y sefydliad, gall bwrdd ymddiriedolwyr sy’n gweithredu’n effeithiol sicrhau y bydd y sefydliad yn gwireddu ei botensial llawn.

Mae miloedd o sefydliadau yn y trydydd sector yn chwilio am bobl a all eu helpu i wireddu eu gweledigaeth – mae eich angen chi arnynt heddiw.

Mae dod yn Ymddiriedolwr(aig) yn dod â manteision i chi ac i’r sefydliad – mae’r grŵp ar ei ennill oherwydd yr wybodaeth arbenigol a’r sgiliau penodol y byddwch chi’n eu cyfrannu, tra’ch bod chithau’n cael profiad gwerthfawr gan wybod eich bod yn dylanwadu er gwell ar eich cymuned.

Gall Lincio Lan eich helpu i gael hyd i rôl fel Ymddiriedolwr(aig) sy’n cyfateb i’ch sgiliau ac i gwmpas eich diddordebau – boed yn cwmpasu’r amgylchedd, pobl hŷn, anifeiliaid, iechyd meddwl neu bobl ifanc, a llawer llawer mwy.

Beth dw i wedi’i gael o fod yn ymddiriedolwr yw hyn – trwy helpu i drefnu gweithgareddau yn y Ganolfan, dw i wedi cwrdd â pheth wmbredd o gymdogion o bob cornel o’r ardal – pobl fendigedig na fyddwn i ddim wedi dod i’w ’nabod nhw fel arall siŵr o fod – a dw i’n teimlo bo fi’n perthyn yn wir i’r gymuned.  Fel trysorydd, mae llwyddo i godi arian wedi rhoi i fi wir deimlad bo fi wedi cyflawni rhywbeth gwerthfawr. Mae’r pwyllgor yn gweithio’n dda fel tîm, a dyn ni’n cael amser da wrth wneud rhywbeth dros ein cymuned.

Ydych chi’n brin o amser, neu’n awyddus i helpu mwy nag un sefydliad?

Mae Lincio Lan yn recriwtio mentoriaid gwirfoddol hefyd i ymuno â’r prosiect a chynnig cymorth i ymddiriedolwyr a byrddau ymddiriedolwyr sydd yn bodoli eisoes i roi hwb i’w sgiliau, eu hyder a’u heffeithioldeb – cysylltwch â ni da chi i ddysgu rhagor am ddod yn fentor gyda Lincio Lan.

Mae bod yn ymddiriedolwr yn gallu bod yn heriol ar adegau, ond yr hyn sy’n gwneud i fi ddal ati yw’r wybodaeth bod y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan y sefydliad yn gwneud gwir wahaniaeth ym mywydau pobl.

Mae Lincio Lan yn cynnig gwasanaeth at eich gofynion unigol – mae Mentoriaid ac Ymddiriedolwyr yn cael eu dewis yn ofalus i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion penodol pob grŵp, a bod cwmpas eu diddordebau a’u sgiliau’n berthnasol – byddwch yn cymryd rhan ym mhob cam o’r broses.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch ag [email protected]  

Neu, cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen i fynegi diddordeb a anfon at SCVS gan ebost.

Am Mhen Y Bont cysylltwch a BAVO - – Angela Davies, 01656 810400 / [email protected]

Am Castell Nedd Port Talbot cysyltwch a NPTCVS – Liane Bartlett, 01639 631246 / [email protected]