WCVA logo 2020Catalyst Cymru: Broadening Horizons provides support to micro, small and medium sized heritage organisations and organisations running a heritage project to broaden their income streams and reach new audiences and people.

They are now inviting applications for the free coaching support strand of the new project.

Four days of free in-depth coaching support is available for 25 organisations on topics such as governance, business planning and income generation to help improve organisations’ resilience and the ability to deal with change.

Funded by the National Lottery Heritage Fund, WCVA is running Catalyst Cymru: Broadening Horizons in partnership with the Wales Cooperative Centre. The project is also supported by Ethnic Youth Support Team, Disability Wales and Pride Cymru.

Full details on eligibility for the coaching strand can be found by clicking here 

If you have any queries about the coaching opportunity, please email Siobhan Hayward, Catalyst Cymru Officer at [email protected]


Mae ceisiadau ar agor nawr am gymorth hyfforddi am ddim

WCVA logo 2020Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm a chyrraedd cynulleidfaoedd a phobl newydd.

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau nawr ar gyfer rhan cymorth hyfforddiant am ddim y prosiect newydd.

Mae pedwar diwrnod o gymorth hyfforddi trylwyr am ddim ar gael i 25 o fudiadau ar bynciau fel llywodraethu, cynllunio busnes a chynhyrchu incwm i helpu i wella gwydnwch mudiadau a’u gallu i ymdopi â newid.

Wedi’i chyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae CGGC yn rhedeg prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru. Caiff y prosiect hefyd ei gefnogi gan y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, Anabledd Cymru a Pride Cymru.

Gellir cael manylion llawn y cymhwysedd ar gyfer y categori hyfforddiant ar ein

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyfle hyfforddi, e-bostiwch Siobhan Hayward, Swyddog Catalydd Cymru yn [email protected]