Infoengine, the on-line directory of third sector services in Wales, provides information about a wide variety of voluntary and community services that are able to help and support individuals, families and communities. The partnership is delighted to announce that the Information sharing link between infoEngine and Dewis Cymru is now LIVE!

Put simply, when your third sector organisation registers its services on infoengine, the information you provide will also be automatically displayed in Dewis, the website developed by Data Cymru on behalf of the 22 local authorities in Wales about well-being in Wales.

So if you haven’t already, what better time to register your third sector services on infoengine – it’s free of charge, and you can add, edit and amend your information at any time.

Visit: https://en.infoengine.cymru/ to your information today.

Below is a joint communique from the infoengine Partnership Board, and Dewis Cymru:


Information sharing link now LIVE!

We are delighted to announce that technical developments allowing information about relevant third sector organisations and services to be shared between infoengine and Dewis Cymru are now operational.

Infoengine is an online directory of third sector services in Wales. It is provided and supported by Third Sector Support Wales, a partnership of County Voluntary Councils and the Wales Council for Voluntary Action. It has over 4,000 services offered by voluntary organisations and community groups. This number increases daily.

Dewis Cymru is a website providing information about well-being in Wales. The website is developed by Data Cymru on behalf of the 22 local authorities in Wales. It contains a resource directory of over 6,000 local and national organisations and services including local authority services, community groups, voluntary organisations and businesses.

Infoengine adds to this a comprehensive set of information about third sector services making it a unique source of information for use across Wales. It also includes a set of Information Pages designed to help people think about ‘what matters’ to them, and helps them find local, practical support.

This development is a real example of practical collaboration between the third sector and the public sector in Wales and ensures that information is readily available to both the public and to those who offer advice and support to the public across Wales. In practical terms, information about such services is now visible on both sites regardless of where the information is added.

Dolen rhannu gwybodaeth nawr yn FYW!

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi bod datblygiadau technegol sy’n caniatáu rhannu gwybodaeth ynglŷn â sefydliadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol rhwng Infoengine a Dewis Cymru yn awr yn weithredol.

Cyfeiriadur ar-lein o wasanaethau'r trydydd sector yng Nghymru yw Infoengine. Fe'i darperir a chefnogir gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae ganddo dros 4,000 o wasanaethau a gynigir gan sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol. Mae'r nifer hwn yn cynyddu bob dydd.

Gwefan yw Dewis Cymru sy’n darparu gwybodaeth ynglŷn â llesiant yng Nghymru. Darparir y wefan gan Data Cymru ar ran y 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’n cynnwys cyfeiriadur o dros 6,000 o wasanaethau lleol a chenedlaethol gan gynnwys gwasanaethau llywodraeth leol, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a busnesau.

Mae Infoengine yn ychwanegu cyfeiriadur cynhwysfawr o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau trydydd sector sy’n ei wneud yn ffynhonnell unigryw o wybodaeth i’w ddefnyddio ar draws Cymru. Mae hefyd yn cynnwys set o dudalennau gwybodaeth sy’n helpu pobl i feddwl am ‘beth sy’n bwysig’ iddynt, a’u galluogi i ddod o hyd i gymorth ymarferol lleol.

Mae’r datblygiad yma yn enghraifft arbennig o gyd-weithio rhwng y trydydd sector a’r sector gyhoeddus yng Nghymru, ac mae’n sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd ac i’r rheini sy’n paratoi gwasanaethau cyngor a chefnogaeth iddynt ar draws Cymru. Yn ymarferol, bydd gwybodaeth ar gael ar y ddau wefan gwaeth pa bynnag un mae’r wybodaeth yn cael ei ychwanegu arno.

InfoEngine logoDewis Cymru logo