West Glamorgan Regional Partnership logoA severe shortage of staff across all sectors may lead to some temporary changes to the way services are delivered across our region. (Cymraeg)

The following joint statement has been drafted and endorsed by Swansea Bay University Health Board, Neath Port Talbot County Borough Council, Swansea Council, third sector partners, and citizen and carer representatives: 

Community-based health and social care services in Neath Port Talbot and Swansea face increasing pressures as concerns grow over staffing shortages.

As the rates of COVID-19 infection continue to rise within our region, we once again find ourselves in ‘emergency response mode’. With the level of Omicron transmission being significantly greater than the Delta variant, we are seeing large numbers of employees across all sectors having to isolate either because they have contracted the virus, or they have been identified as a contact of someone who has tested positive.

We have learnt a lot from previous peaks of COVID-19, and the significant amount of preparation and planning we have done will put us in the best possible position to manage this latest challenge successfully.

As we strive to manage this escalating workforce crisis, we are advising residents who receive health and social care services that they may experience some short-term disruption in the coming weeks. We are currently bracing ourselves for the peak of the Omicron wave, which is expected in late January, and would be hugely grateful for the same level of patience and understanding you have demonstrated throughout this pandemic.

Although the current pressures are being felt across all sectors, services supporting the most vulnerable in society such as district nursing, domiciliary care, day services and residential care homes are under immense strain, and all avenues for the provision of additional capacity are being explored.

Colleagues across all organisations are working in close partnership to monitor the position, which is currently changing by the hour. Some care homes are operating at reduced capacity, and although the number of residents who are acutely ill is low thanks to the successful roll-out of the vaccination programme, the situation is becoming ever more challenging as staffing shortages continue to worsen.

Thank you for bearing with us during this tremendously difficult period. Please be assured that we are working with partners across Neath Port Talbot and Swansea to build resilience in order to protect our most vulnerable residents during this critical time.

If you have any queries or concerns about the support you or a loved one are receiving, please don’t hesitate to contact your service provider.

Click here to download a copy of the letter in English


West Glamorgan Regional Partnership logoDisgwyliad i ymlediad Omicron achosi mwy o aflonyddwch i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Efallai y bydd prinder staff difrifol ar draws pob sector yn arwain at rai newidiadau dros dro yn y ffordd y darperir gwasanaethau ar draws ein hardal.

Mae’r datganiad ar y cyd canlynol wedi’i ddrafftio a’i gymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Abertawe, partneriaid y trydydd sector a chynrychiolwyr dinasyddion a gofalwyr:

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe'n wynebu pwysau cynyddol wrth i bryderon dyfu ynghylch prinder staff.

Wrth i gyfraddau haint COVID-19 barhau i gynyddu yn ein rhanbarth, unwaith eto rydym yn wynebu sefyllfa lle mae’n rhaid i ni 'ymateb i argyfwng'. Gyda lefel trosglwyddiad Omicron yn llawer uwch na'r amrywiolyn Delta, mae niferoedd mawr o weithwyr ar draws pob sector yn gorfod hunanynysu naill ai oherwydd eu bod wedi dal y feirws neu oherwydd eu bod wedi'u nodi fel cyswllt â rhywun sydd wedi profi'n bositif.

Rydym wedi dysgu llawer o uchafbwyntiau blaenorol COVID-19, ac mae'r gwaith paratoi a chynllunio sylweddol rydym wedi'i wneud yn ein rhoi yn y sefyllfa orau bosib i reoli'r her ddiweddaraf hon yn llwyddiannus.

Wrth i ni ymdrechu i reoli'r argyfwng gweithlu cynyddol hwn, rydym yn cynghori preswylwyr sy'n derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y gall fod ychydig o darfu tymor byr dros yr wythnosau nesaf. Ar hyn o bryd rydym yn paratoi ar gyfer uchafbwynt y don Omicron, a ddisgwylir yn hwyr ym mis Ionawr - byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn dangos yr un faint o amynedd a dealltwriaeth ag yr ydych wedi'i dangos drwy gydol y pandemig hwn.

Er bod pob sector yn teimlo'r pwysau presennol, mae'r gwasanaethau sy'n cefnogi aelodau mwyaf diamddiffyn ein cymuned fel nyrsys ardal, gofal cartref, gwasanaethau dydd a chartrefi gofal preswyl dan bwysau aruthrol, ac archwilir i bob opsiwn ar gyfer darparu rhagor o staff.

Mae cydweithwyr ar draws pob sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth agos i fonitro'r sefyllfa sydd ar hyn o bryd yn newid fesul awr. Mae cartrefi gofal yn gweithredu gyda llai o staff ac er bod nifer y preswylwyr sy'n sâl iawn yn isel, diolch i lwyddiant y rhaglen frechu, mae'r sefyllfa'n dod yn fwy heriol wrth i brinder staff barhau i waethygu.

Diolch am fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn. Hoffem eich sicrhau ein bod yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe i adeiladu cadernid er mwyn diogelu’n preswylwyr mwyaf diamddiffyn yn ystod yr amser allweddol hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am y gefnogaeth rydych chi neu anwylyn yn ei derbyn, mae croeso i chi gysylltu â’ch darparwr gwasanaeth.

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o'r llythyr yn Gymraeg