Swansea Council Logo 2017Swansea's Public Services Board have developed a draft Local Well-being Plan which is designed to improve well-being. They now need your views to make sure they've got it right for Swansea. 

In 2016, Swansea’s Public Services Board (PSB) started a conversation about well-being in the local area. Their Assessment of Local Well-being (published in March 2017) told them that Swansea is a great place to live but that they need to work harder together to make sure everyone can live well, benefit from and be proud of Swansea. 

Using information from the Assessment and by listening to people, they have developed a draft Local Well-being Plan which is designed to improve well-being. They now need your views to make sure they’ve got it right for Swansea. 

Swansea’s draft Local Well-being Plan is now out for consultation. The consultation will run until 13th February 2018.

Click here to download the Plan.

There are many ways you can discuss the plan with them or give them your views.

You can complete the online survey, click here, or attend one of the workshops, forums and events around Swansea hosted by the Partnership. For more details, please email: [email protected] or call Penny Gruffydd on 01792 635683.

A workshop is taking place on Monday 11th December, 9.30am - 12.30pm, Scout and Guide Hut, Bryn Road, Brynmill, Swansea. 

To reserve a place, please email [email protected], or telephone 07814 103778 by Thursday 7th December 2017.

Also available to download, the most recent PSB Bulletin.


Swansea Council Logo 2017Yn 2016, dechreuodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Abertawe drafodaethau am les yn yr ardal leol. Mae'n debyg o'r Asesiad o Les Lleol (a gyhoeddwyd gennym ym mis Mawrth 2017) fod pobl o'r farn bod Abertawe'n lle gwych i fyw ynddo ond bod angen i ni gydweithio'n fwy er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu byw'n dda, elwa o Abertawe ac ymfalchïo ynddi.

Trwy wrando ar bobl a defnyddio gwybodaeth o’r Asesiad, rydym wedi datblygu Cynllun Lles Lleol er mwyn gwella lles yn yr ardal. Hoffwn dderbyn eich sylwadau er mwyn sicrhau fod y cynllun yn iawn ar gyfer Abertawe. 

Mae proses ymgynghoriad Cynllun Lles Lleol drafft Abertawe ar agor. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau hyd 13eg Chwef 2018. 

Ceir copi o’r cynllun yn atodedig.

Mae nifer o ddulliau y gallwch drafod y cynllun gyda ni neu rannu eich barn.

Gallwch gwblhau arolwg ar-lein, cliciwch yma, neu gallwch fynychu gweithdy, fforwm a digwyddiadau sydd yn cael eu trefnu gan y Bartneriaeth. Am fwy o fanylion ebostiwch: [email protected] neu rhowch alwad i Penny Gruffydd ar 01792 635683.

Bydd gwethdy ar Dydd Llun, 11 Rhagfyr, 9.30yb - 12.30yp, Scout and Guide HQ, Heol Bryn, Brynmill, Abertawe.

I gadw'ch lle, ebostiwch [email protected], neu cysylltwch 07814 103778 gan Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017.

Hefyd ar gael i'w lawrlwytho, y Bwletin PSB diweddaraf.