National Assembly for Wales LogoThe Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee has launched an inquiry into fuel poverty in Wales and the Committee would welcome your views.

Please click here for more information on how to respond.

The Welsh Government had a statutory obligation (under the Fuel Poverty Commitment for Wales 2003, as required by the Warm Homes and Energy Conservation Act 2000) to eradicate fuel poverty, as far as is reasonably practicable, in all households in Wales by 2018. Welsh Government figures from 2016 estimated that 23% of Welsh households were living in fuel poverty. The latest figures, published in May 2019, show that 12% of households are still living in fuel poverty.

The Welsh Government has committed to consult on a new plan to tackle fuel poverty in the autumn of 2019, with the intention of publishing a final revised plan early in 2020.

The Committee is seeking views on the following:

  • the scale and impacts of fuel poverty in Wales;
  • why the Welsh Government failed to meet its statutory target of eradicating fuel poverty in Wales by 2018;
  • how Welsh Government action to date has helped to combat fuel poverty, in particular, the impact of the Warm Homes Programme (including Nest and Arbed) and the Welsh Housing Quality Standard;
  • how the Welsh Government’s successor to the fuel poverty strategy (due for consultation in Autumn 2019) should differ from its 2010 strategy;
  • what steps the Welsh Government should take to ensure that new-build homes, as well as existing homes, are highly energy efficient to prevent them causing fuel poverty in the future.

The closing date for responses is 27th September.

Please see the guidance page for information on submitting written evidence.


National Assembly for Wales LogoMae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi lansio ymchwiliad i dlodi tanwydd yng Nghymru a byddai’r Pwyllgor yn croesawu eich sylwadau

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am sut i ymateb os gwelwch yn dda.

Roedd rhwymedigaeth statudol ar Lywodraeth Cymru (o dan Ymrwymiad Tlodi Tanwydd Cymru 2003, fel sy’n ofynnol yn ôl Deddf Cartrefi Cynnes ac Arbed Ynni 2000) i ddileu tlodi tanwydd, hyd y bo’n rhesymol ymarferol, ym mhob aelwyd yng Nghymru erbyn 2018. Roedd ffigurau Llywodraeth Cymru yn 2016 yn amcangyfrif fod 23% o gartrefi Cymru yn byw mewn tlodi tanwydd. Mae’r ffigurau diweddaraf, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2019, yn dangos bod 12% o aelwydydd dal yn byw mewn tlodi tanwydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymgynghori ar gynllun newydd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn hydref 2019, gyda’r bwriad o gyhoeddi cynllun diwygiedig terfynol yn gynnar yn 2020.

Mae'r Pwyllgor yn gwahodd sylwadau ar y materion canlynol:

  • graddfa ac effeithiau tlodi tanwydd yng Nghymru;
  • pam na lwyddodd Llywodraeth Cymru i gyflawni ei tharged statudol i ddileu tlodi tanwydd yng Nghymru erbyn 2018;
  • sut mae camau gweithredu Llywodraeth Cymru hyd yma wedi helpu i leihau tlodi tanwydd, yn arbennig, effaith y Rhaglen Cartrefi Clyd (sy’n cynnwys Arbed a Nyth) a Safon Ansawdd Tai Cymru;
  • sut y dylai strategaeth olynol Llywodraeth Cymru i’r strategaeth tlodi tanwydd (a fydd yn destun ymgynghoriad yn yr hydref 2019) fod yn wahanol i’w strategaeth yn 2010;
  • pa gamau y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd i sicrhau bod cartrefi newydd, yn ogystal â chartrefi presennol, yn effeithlon iawn o ran ynni i’w hatal rhag achosi tlodi tanwydd yn y dyfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 27 Medi.

A fyddech cystal ag anfon yr e-bost hwn at unrhyw sefydliad neu unigolyn a fyddai â diddordeb mewn cyfrannu at yr ymgynghoriad.

Gweler y dudalen ganllawiau i gael gwybodaeth am gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig.