West Glamorgan Regional Partnership logoStatement from the West Glamorgan Regional Transformation Programme Office re: Coronavirus (COVID-19) 

We are in unprecedented times and the escalation of this public health emergency means that some aspects of the West Glamorgan regional programme of work will be suspended until further notice. We are currently in the process of redirecting our resources to ensure support is available to partners delivering vital frontline services within our region. Over the coming weeks and months, our focus will need to be around the West Glamorgan projects and work streams which will directly support this developing crisis, in addition to supporting the emergency and contingency planning with our partners. These are extraordinary circumstances that will require us to be as flexible and reactive as possible.

Please be assured that as a partnership we remain fully committed to coproduction, but protecting the health of citizens, carers and members of staff is our number one priority. For this reason, all face to face engagement and coproduction activity has been postponed. Colleagues from the Councils for Voluntary Service who are leading on coproduction will however be working alongside members of the West Glamorgan Coproduction Group on a series of tasks that can be progressed remotely.

We are hugely grateful your patience as we work together to weather this crisis.

We will keep you informed of any developments as events continue to unfold.


West Glamorgan Regional Partnership logo

Datganiad gan Swyddfa Rhaglen Trawsnewid Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg parthed: Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail ac mae'r cynnydd yn yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn yn golygu bod rhai agweddau o’r raglen waith ranbarthol Gorllewin Morgannwg wedi'u gohirio nes clywir yn wahanol. Rydym yn y broses o ailgyfeirio'n gwasanaethau ar hyn o bryd i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i'n partneriaid sy'n cyflwyno rhai o'n gwasanaethau rheng flaen yn ein rhanbarth. Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd angen i'n ffocws fod o amgylch prosiectau a ffrydiau gwaith Gorllewin Morgannwg a fydd yn cefnogi'r argyfwng hwn, yn ogystal â chefnogi'r cynllunio brys ac wrth gefn gyda'n partneriaid. Mae hwn yn gyfnod anghyffredin lle bydd angen i ni fod mor hyblyg ac mor ymatebol â phosib.

Hoffwn eich sicrhau y byddwn, fel partneriaeth, yn parhau i fod yn hollol ymroddedig i gyd-gynnyrch, ond amddiffyn iechyd preswylwyr, gofalwyr ac aelodau staff yw'n blaenoriaeth. Am y rheswm hwn, mae unrhyw weithgaredd ymgysylltu wyneb yn wyneb a gwaith cydgynhyrchu wedi'i ohirio. Fodd bynnag, bydd cydweithwyr o'r Cynghorau Gwasanaeth Gwirfoddol, sy'n arwain gwaith cydgynhyrchu, yn gweithio gydag aelodau Grŵp Cydgynhyrchu Gorllewin Morgannwg i gwblhau cyfres o dasgau y gellir eu cwblhau o bell.

Rydym yn hynod ddiolchgar am eich amynedd wrth i ni weithio gyda'n gilydd i ddod drwy'r argyfwng hwn.

Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw ddatblygiadau wrth i wybodaeth newydd ddod i'r amlwg.