SortedSupported logo Feb 2024(Cymraeg)

SCVS (Swansea Council for Voluntary Service) is the umbrella organisation for voluntary activity throughout the City & County of Swansea, supporting, developing and representing voluntary organisations, volunteers and communities in the County.

We’re a friendly and collaborative staff team who encourage, support and celebrate each others successes; led and governed by a committed team of trustees who are passionate about our work.

Working at SCVS has many great benefits – click here to find out more

Sorted:Supported Coordinator

Hours: 35 hours a week
Location: Swansea CVS, home working arrangements and travel across Swansea Bay (Swansea & Neath Port Talbot)
Salary: NJC SCP23, £32,076 p.a. 

Sorted Supported is a Swansea Bay website for adults, their families and the professionals who support them. It aims to help explore mental health and wellbeing issues and offers information about where support is available. It is planned to launch in April 2024. 

Sorted Supported will host information about emotional wellbeing and mental health for people aged 18 years and older. It is not designed to diagnose emotional problems or mental health conditions and it cannot respond to enquiries from individuals relating to their health. It‘s also a place for people with Learning Disabilities and their families to seek information and support with their emotional, mental and physical wellbeing including local organisations.

The post holder will be responsible for continuing the delivery, maintenance, and development of the Sorted Supported website and brand.

Click here to read the Job Description and Person Specification

For an informal discussion about the role, please contact Helen Foster - [email protected] 

How to apply:

Please return your completed application form and equal opportunities statement to [email protected] 

Click here to download the Application form
Click here to download the Equal Opportunities Statement

Closing date for applications: 11:59pm Thursday 14th March 2024 (Interviews: Wed 20th March and Thursday 21st March)

Click here to read the SCVS Privacy Notice for Job Applicants

SCVS is an Equal opportunities employer and welcomes applications from individuals irrespective of race, gender, disability, sexual orientation, cultural and religious background.

Working at SCVS has many great benefits – click here to find out more


SCVS - Cyd-Drefnydd gyda Sorted:Supported

SortedSupported logo Feb 2024

SCVS (Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe) yw’r sefydliad ambarél ar gyfer gweithgareddau gwirfoddol ledled Sir Dinas a Sir Abertawe; mae’n cefnogi, yn datblygu ac yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau ar draws y Sir.

Tîm o bobl gyfeillgar a chydweithredol yw’r staff; rydym yn hyrwyddo, yn cefnogi ac yn dathlu llwyddiannau ein gilydd, dan arweiniad tîm o ymddiriedolwyr ymroddedig sy’n cefnogi ein gwaith yn frwd.

Mae gweithio yn SCVS yn dod â llu o fuddion gwerthfawr – cliciwch yma i ddysgu rhagor

Cyd-Drefnydd gyda Sorted:Supported

Cyflog: SCP23 (£32,076 y flwyddyn ar hyn o bryd, amser llawn)
Hyd y swydd: Wedi’i chyllido tan fis Mawrth 2025 
Oriau: Amser llawn, 35 awr
Lleoliad: CVS Abertawe, trefniadau ar gyfer gweithio gartref a theithio o gwmpas Bae Abertawe (Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot)

Mae Sorted Supported yn wefan a weithredir yn ardal Bae Abertawe ar gyfer oedolion, eu teuluoedd a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cynorthwyo. Ei nod yw helpu i archwilo problemau ynghylch iechyd meddwl a llesiant ac mae’n darparu gwybodaeth am y mannau lle mae cymorth a chefnogaeth ar gael. Bwriedir lansio’r wefan ym mis Ebrill 2024. 

Bydd Sorted Supported yn lletya gwybodaeth am lesiant emosiynol a iechyd meddwl er lles pobl sy’n 18 oed ac yn hŷn. Ni fwriedir iddi ddiagnosio problemau emosiynol nac afiechydon meddwl, ac ni all ymateb i ymholiadau gan unigolion yng nghyswllt eu hiechyd. Mae’n wefan hefyd lle gall pobl ag Anableddau Dysgu a’u teuluoedd chwilio am wybodaeth a chymorth ynghylch eu llesiant emosiynol, meddyliol a chorfforol, gan gynnwys sefydliadau lleol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am barhau i ddarparu, cynnal a chadw a datblygu gwefan a brand Sorted Supported.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb y Person

I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Helen Foster - [email protected]  

Sut i geisio:

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi ynghyd â’ch datganiad cyfleoedd cyfartal  i [email protected] 

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Ffurflen Gais
Cliciwch yma i lawrlwytho’r Datganiad Cyfleoedd Cyfartal

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11:59pm, 14/03/2024

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd SCVS ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi

Mae SCVS yn gyflogydd Cyfleoedd Cyfartal sy’n croesawu ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo eu hil, eu rhywedd, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, a’u cefndir diwylliannol a chrefyddol.

Mae gweithio yn SCVS yn dod â llu o fuddion gwerthfawr – cliciwch yma i ddysgu rhagor