Swansea Environmental Forum partner logoSwansea Environmental Forum is offering a short-term contract to coordinate the Swansea Community Green Spaces Project for an eight-month period from July 2021.

This well-established and successful project supports communities to make greater use of green spaces within their neighbourhoods. The role will include advising new and existing groups, engaging local communities and organising training and activities.

The successful candidate will have a good understanding of environmental and sustainability issues and experience in managing community projects, working with volunteers, horticulture and/or nature conservation, and networking with partner organisations.

This contract is best suited to a self-employed worker and will be for approx. 4 days a month from mid-July 2021 to the end of March 2022.

The contract fee will be £150–175 per day (depending on level of experience) plus legitimate out-of-pocket expenses.

The application deadline is 12noon on Friday 25th June and interviews are expected to take place in the week beginning 5th July.

For further information on the contract and how to apply please email [email protected].


Swansea Environmental Forum partner logoCyfle Contract - Swyddog Prosiect Mannau Gwyrdd Cymunedol Abertawe

Mae Fforwm Amgylcheddol Abertawe yn cynnig contract tymor byr i gydlynu Prosiect Mannau Gwyrdd Cymunedol Abertawe dros gyfnod o 8 mis o fis Gorffennaf 2021.

Mae'r prosiect llwyddiannus a sefydledig hwn yn cefnogi cymunedau i wneud mwy o ddefnydd o fannau gwyrdd yn eu cymdogaethau. Bydd y rôl yn cynnwys cynghori grwpiau presennol a newydd, cynnwys cymunedau lleol a threfnu hyfforddiant a gweithgareddau. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth dda o faterion amgylcheddol a chynaladwyedd a phrofiad o reoli prosiectau cymunedol, gweithio gyda gwirfoddolwyr, garddwriaeth a/neu gadwraeth natur a rhwydweithio â sefydliadau partner.

Mae'r contract hwn yn fwyaf addas ar gyfer gweithiwr hunangyflogedig a bydd ar gyfer tua 4 diwrnod y mis, o ganol mis Gorffennaf 2021 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022. Ffi'r contract fydd £150-175 y dydd (yn dibynnu ar lefel y profiad) yn ogystal â threuliau dilys.

Dyddiad cau'r cais yw 12 ganol dydd ar 25 Mehefin a disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal yn yr wythnos sy'n dechrau 5 Gorffennaf.

Am ragor o wybodaeth am y contract a sut i wneud cais e-bostiwch [email protected]