shelter cymru logo 2021Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

They help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency. If you want to help end homelessness in Wales, they would love to hear from you.

Administrative Assistant (SC582)

  • Based: Swansea Office
  • Hours: 35 hours per week
  • Salary: £17,290 per annum

As part of the Housing Services team, you will be responsible for the implementation of all administrative systems, ensuring that all administrative services are provided professionally and efficiently.

During the current period of uncertainty around Covid-19, the team are temporarily working remotely, however following any general return to office working the post will be based at their Swansea office.

Closing date for applications: 30th November.

For more information, or to apply, click here to visit the Shelter Cymru website

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. They particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within their workforce.


shelter cymru logo 2021

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai.

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cynorthwydd Gweinyddol (SC582)

  • Swyddfa Abertawe
  • 35 awr yr wythnos
  • £17,290 y flwyddyn

Gan weithio fel rhan o dîm bach, byddwch yn gyfrifol am weithredu'r holl systemau gweinyddol, gan sicrhau bod yr holl wasanaethau'n cael eu darparu'n broffesiynol ac yn effeithlon i helpu ein cleientiaid.

Yn ystod y cyfnod ansicrwydd presennol ynghylch Covid-19, mae’r rhan fwyaf o’r tim yn gweithio o bell dros dro, ond yn dilyn unrhyw ddychweliad cyffredinol i’r swyddfa bydd y swydd wedi’i lleoli un ein swyddfa Abertawe. 

Dyddiad Cau: 30 Tachwedd.

Am fwy o wybodaeth, neu i wneud cais, cliciwch yma i ymweld â gwefan Shelter Cymru.

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.