Shelter Cymru logoShelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

  • 17.5 Hours per week (Swansea) - Post No: SC502
  • £24,360 per annum (pro rata)

The post holders will provide specialist housing advice, advocacy and support to people sleeping rough on the streets of Swansea and Wrexham. Working closely with other existing services, you will provide relevant assistance as necessary, in order to achieve positive housing outcomes for people sleeping rough in those areas.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

Closing date: 26th September.

To apply, click here or telephone 01792 469400.


Shelter Cymru logoShelter Cymru yw'r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

  • 17.5 Awr yr wythnos (Abertawe) – Rhif y swydd: SC502
  • £24,360 y flwyddyn (pro rata)

Bydd deiliaid y swydd yn darparu cyngor tai arbenigol, eiriolaeth a chymorth i bobl sy'n cysgu allan ar strydoedd Abertawe a Wrecsam. Gan weithio'n agos â gwasanaethau presennol eraill, byddwch yn darparu cymorth perthnasol yn ôl yr angen, er mwyn sicrhau canlyniadau tai cadarnhaol i bobl sy'n cysgu allan yn yr ardaloedd hynny.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

Dyddiad Cau: 26 Medi.

I wneud cais, cliciwch yma neu ffoniwch 01792 469400.