Swansea Autism Movement logoSwansea Autism Movement CiC is a peer-to-peer project of parent-carers who have children and young people with autism.  We support autistic children, their siblings and parent-carers by connecting families through fun activities and regular contact.

Together we create and encourage an environment of:

 • Emotional support
 • A sense of belonging
 • Staying active
 • Reducing loneliness and isolation
 • Having fun
 • Making friends and sweet memories

We provide age-appropriate, safe, inclusive and flexible activities for the whole family. We are experienced at tailoring activities to meet the particular needs of autistic children such as:

 • A variety of fun active/sport opportunities
 • Music sessions
 • Private cinema screenings
 • Family fun days out
 • A three-day residential activity break
 • Parent-carer holistic events

* Is your child/young person on the pathway for an autism assessment?

* Does your child/young person have a diagnosis of autism?

* Are you a sibling or parent-carer of a child/young person with autism?

* Do you live in the West Glamorgan Regional Partnership area?

* Do you or your children want to make some friends?

Contact us today in whichever way suits you - we’re looking forward to meeting you and having fun together.

Email: [email protected]

Facebook: Swansea Autism Movement CiC

Family/Members Closed Facebook Group: Swansea Autism Movement

Twitter: @SwanseaAutism

Company Number 11250532


Swansea Autism Movement logoMae Mudiad Awtistiaeth Abertawe’n brosiect cyfoedion ymysg rhiant-ofalwyr plant a phobl ifanc ag awtistiaeth. Rydym ni’n cefnogi plant awtistig, eu brodyr a’u chwiorydd a’u rhiant-ofalwyr drwy gyfrwng gweithgareddau hwyliog a chyswllt rheolaidd.

Gyda’n gilydd rydym ni’n creu ac yn annog amgylchedd sy’n rhoi:

 • Cefnogaeth emosiynol
 • Ymdeimlad o berthyn
 • Cadw’n heini
 • Lleihau unigrwydd a theimladau ynysig
 • Cael hwyl
 • Gwneud ffrindiau ac atgofion melys

Rydym ni’n darparu gweithgareddau diogel, cynhwysol a hyblyg sy’n addas i oedran pob aelod o’r teulu. Mae gennym brofiad mawr mewn teilwra gweithgareddau i gwrdd ag anghenion penodol plant awtistig fel:

 • Amrywiaeth o gyfleoedd cadw’n heini / chwaraeon
 • Sesiynau cerddoriaeth
 • Dangosiadau sinema preifat
 • Diwrnodau mas gyda’r teulu
 • Seibiant gweithgaredd preswyl tridiau o hyd
 • Digwyddiadau holistig i riant-ofalwyr

A yw eich plentyn / person ifanc ar y llwybr neu wedi cael asesiad awtistiaeth?

A yw eich plentyn / person ifanc wedi derbyn diagnosis o awtistiaeth?

Ydych chi’n frawd / chwaer neu riant-ofalwr i blentyn / person ifanc ag awtistiaeth?

Ydych chi’n byw yn ardal Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg?

Ydych chi neu eich plant eisiau gwneud ffrindiau?

Cysylltwch â ni heddiw, sut bynnag ffordd sydd orau gennych, rydym ni’n edrych ymlaen at gwrdd â chi a chael hwyl gyda’n gilydd.

E-bost: [email protected]

Facebook: Swansea Autism Movement CiC

Grŵp Facebook Caeedig i  Aelodau/Teulu: Swansea Autism Movement

Twitter: @SwanseaAutism

Mudiad Awtistiaeth Abertawe CiC. Rhif Cwmni 11250532