The Centre for African Entrepreneurship LogoBig Lottery logo - Sept 2017The Centre for African Entrepreneurship is a South-Wales based organisation that aims to inspire, support and promote African entrepreneurship.

They are currently recruiting for 3 posts:

Admin Assistant

 • Salary: £8 per Hour
 • Contract type: Fixed term (1 year)
 • Status: Part-time at 12 hours per week

They are looking for an enthusiastic person with experience of data entry, finance and office administration. The successful candidate will be responsible for the day-to-day general administration, assisting the CEO and supporting the staff team. Act as the main point of contact for service-users, visitors and callers, including reception duties.

Main Job Tasks and Responsibilities:

 • Provide general administrative support to the CEO and staff team.
 • Provide support for the project including assisting with administration of project work where appropriate and when agreed.

Deadline: 20th September.

For more information about the job role, click here.

To apply for this job send your CV and cover letter to [email protected]

Cynorthwyydd Gweinyddol

 • Cyflog: £8 yr Awr
 • Math o gontract: Cyfnod sefydlog (1 flwyddyn)
 • Statws: Rhan-amser ar 12 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig gyda phrofiad o gofnodi data, cyllid a gweinyddu swyddfa. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am y weinyddiaeth gyffredinol o ddydd i ddydd, gan gynorthwyo’r Prif Swyddog Gweithredol a chefnogi tîm y staff. Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, ymwelwyr a galwyr, gan gynnwys dyletswyddau derbynfa.

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau’r Swydd:

 • Darparu cefnogaeth weinyddol cyffredinol i’r Prif Swyddog Gweithredol a thîm y staff.
 • Darparu cefnogaeth i’r prosiect gan gynnwys cynorthwyo gyda gweinyddu gwaith y prosiect lle bo’n briodol a phan y cytunir.

Dyddiad cau: 20 Medi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch eich CV a'ch llythyr atodol [email protected]


    Project Officer

    • Salary: £8 per hour
    • Contract type: Fixed term (2 years)
    • Status: Part-time at 18 hours per week

    Values and Attitude:

    All The Centre for African Entrepreneurship employees are expected to demonstrate the organisation’s values by working positively as part of a team delivering vital high quality services to members of their target community to create a society where all are valued and encouraged.

    In return, The Centre for African Entrepreneurship will offer you support, training and development and the best resources that they are able to provide to help you give your best in your work with them.

    Role:

    To work on the development of a network for young aspiring entrepreneurs from a disadvantaged background. This is to be achieved by building an inclusive platform for young people aged 18 to 30 living in Swansea, which will allow them to connect and support each other.

    Deadline: 20th September.

    For more information about the job role, click here.

    To apply for this job send your CV and cover letter to [email protected]

    Swyddog Prosiect

    • Cyflog: £8 yr awr
    • Math o gontract: Cyfnod sefydlog (2 flynedd)
    • Statws: Rhan-amser ar 18 awr yr wythnos

    Gwerthoedd ac Agwedd:

    Mae disgwyl i holl weithwyr y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd arddangos gwerthoedd y sefydliad wrth weithio’n gadarnhaol fel rhan o dîm yn darparu gwasanaethau hanfodol o ansawdd uchel i aelodau o’n cymuned darged i greu cymdeithas lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi a’u hannog.

    Yn gyfnewid, bydd y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yn cynnig cefnogaeth, hyfforddiant a datblygiad a’r adnoddau gorau y gallwn ddarparu i’ch helpu i roi o’ch gorau yn eich gwaith gyda ni.

    Rôl:

    Gweithio ar ddatblygu rhwydwaith ar gyfer entrepreneuriaid ifanc awyddus o gefndir difantais. Mae hyn i’w gyflawni wrth adeiladu llwyfan cynhwysol ar gyfer pobl ifanc 18 i 30 oed sy’n byw yn Abertawe, fydd yn eu galluogi i ymgysylltu a chefnogi ei gilydd.

    Dyddiad cau: 20 Medi.

    Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

    I wneud cais am y swydd hon, anfonwch eich CV a'ch llythyr atodol [email protected]


    Freelance Developer

    • Fee: £5,000

    They are looking for a talented freelance iOS Developer to help create a mobile application.

    To be considered for this role you will need to be able to display the following:

    • Experience in developing native iOS applications
    • Experience of iOS SDK
    • Experience of working with Continuous Integration (CI) and Unit Testing on iOS

    Deadline: 20th September.

    If you think this role sounds interesting, or would like to know more, please contact them by email: [email protected]

    Datblygwr Llawrydd

    • Ffi: £5,000

    Rydym yn chwilio am Ddatblygwr iOS llawrydd talentog i helpu i greu ap symudol.

    I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen i chi allu arddangos y canlynol:

    • Profiad mewn datblygu apiau iOS brodorol
    • Profiad o iOS SDK
    • Profiad o weithio gydag Integreiddio Parhaus (CI) a Phrofi Uned ar iOS

    Dyddiad cau: 20 Medi.

    Os ydych chi’n meddwl bod y rôl hon yn swnio’n ddiddorol, neu yr hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni trwy e-bost: [email protected]  

    For more information on The Centre for African Entrepreneurship, click here.