West Glamorgan Volunteering Support logo 20211st July sees the launch of an exciting new suite of resources offering information, support and guidance to third sector organisations and public bodies who involve volunteers in the delivery of their services, people starting out on their volunteering journey, and those who have great ideas for their community which they’d like to bring life. (Cymraeg)

WGVS - 3 resource graphicEarlier this year, the West Glamorgan Regional Partnership secured grant funding via the Welsh Government’s Coronavirus Recovery Grant for Volunteering.

Partner organisations including SCVS, Neath Port Talbot CVS, Swansea Council, Neath Port Talbot Councils, Swansea Bay University Health Board and the west Glamorgan Regional Partnership came together to look at what was needed to enhance volunteering across the region, build on the enthusiasm of the thousands of people who came forward to offer support to others during the pandemic, and increase the opportunities for people to get involved in a range of settings.

The result is a series of eye-catching materials, including information sheets, toolkits, training packs and a bilingual animation covering topics such as first steps to volunteer, Volunteering and Primary Care (a guide for Primary Care Practitioners), a toolkit for Friends of Parks and Allotment groups, individual action to community action, Green Recovery, and much more.

All new….
• 12 English / 12 Welsh Information sheets
• 6 English / 5 Welsh in-depth toolkits
• Volunteer recruitment animations in English and Welsh
• Self-deliverable training modules coming very soon!

Emma Woollett, Chair of the West Glamorgan Regional Partnership Board, said

These resources provide a wealth of information that will help strengthen organisations’ approaches to volunteering. This time of crisis has seen huge numbers of people come forward wanting to offer help in any way they can. It’s been incredible to see, and the aim now is to continue harnessing that enthusiasm and ensure organisations have the tools they need to offer the best volunteering experience for everyone involved.

SCVS Director, Amanda Carr said

The West Glamorgan Regional Partnership members have worked together to produce an outstanding resource to boost volunteering and volunteer management in the region. Whether you're considering volunteering for the first time, have ideas that you would like to take forward to improve your community, are already involving volunteers in your organisation or are thinking about how you can get people involved for the first time; you will find support here. I, along with the other partners, look forward to building on the legacy of the project to further enhance the volunteering offer in Swansea and Neath Port Talbot.

Gaynor Richards, Director of Neath Port Talbot CVS, said

Following the Possibilities for People event where we have worked with passionate community members to identify the challenges around volunteering, there is now a clear understanding of the principles of volunteering and enhanced partnership working at a regional level. Partnerships are stronger and the profile of volunteering has been raised, and we will continue to develop our approach to volunteering in order to benefit local communities.

Downloadable copies of all materials can be found at www.westglamorgan.org.uk/wgvs


West Glamorgan Volunteering Support logo 2021Adnoddau rhanbarthol yn gwella cefnogaeth gwirfoddoli yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe

WGVS - 3 resource graphicAr 1 Gorffennaf, lansiwyd cyfres gyffrous o adnoddau newydd sy'n cynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer sefydliadau'r trydydd sector a chyrff cyhoeddus sy'n cynnwys gwirfoddolwyr wrth ddarparu eu gwasanaethau, pobl sy'n cychwyn wirfoddoli, a'r rhai sydd â syniadau gwych i wella ein cymunedau.

Yn gynharach eleni, sicrhaodd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg gyllid drwy grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwirfoddoli.

Daeth sefydliadau ynghyd i edrych ar yr hyn oedd ei angen i wella gwirfoddoli ledled y rhanbarth, adeiladu ar frwdfrydedd y miloedd o bobl a ddaeth ymlaen i gynnig cefnogaeth i eraill yn ystod y pandemig, a chynyddu'r nifer o gyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau.

Y canlyniad yw cyfres o ddeunyddiau trawiadol, gan gynnwys taflenni gwybodaeth, pecynnau cymorth, pecynnau hyfforddi ac animeiddiad dwyieithog sy'n ymdrin â phynciau fel camau cyntaf i wirfoddoli, Gwirfoddoli a Gofal Sylfaenol (canllaw i Ymarferwyr Gofal Sylfaenol), pecyn cymorth i Grwpiau Gyfeillion Parciau, gweithred unigol i weithred cymunedol, Adferiad Gwyrdd, a llawer mwy.

Dywedodd Emma Woollett, Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg:

Mae’r adnoddau hyn yn darparu llwyth o wybodaeth a fydd yn helpu sefydliadau i gryfhau sut maent yn fynd at cynnig cyfleodd wirfoddoli. Mae'r cyfnod COVID-19 wedi gweld niferoedd enfawr o bobl yn cynnig help mewn unrhyw ffordd y gallant. Mae wedi bod yn anhygoel, a’r nod nawr yw parhau i harneisio’r brwdfrydedd hwnnw.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe, Amanda Carr:

Mae aelodau Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg wedi gweithio ynghyd i gynhyrchu adnodd rhagorol er mwyn hybu gwirfoddoli a chefnogi gwirfoddolwyr dros y rhanbarth. P'un a ydych chi'n ystyried gwirfoddoli am y tro cyntaf, a oes gennych chi syniadau i wella'ch cymuned, rydych eisoes yn cynnwys gwirfoddolwyr yn eich sefydliad neu'n meddwl sut y gallwch denu pobl i gymryd rhan; fe welwch gefnogaeth yma. Rwyf i, ynghyd â'r partneriaid eraill, yn edrych ymlaen at adeiladu ar etifeddiaeth y prosiect i wella'r cynnig gwirfoddoli dros Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Gellir copïau lawrlwytho copïau o'r holl ddeunyddiau drwy www.gorllewinmorgannwg.org.uk