Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg(Cymraeg)

The Mynydd y Gwair Local Community Fund will provide grants to organisations providing services, facilities or activities that benefit the communities within the area of benefit for the Mynydd y Gwair Local Community Fund.

This includes the following Community/Town Council areas: Llangyfelach, Pontlliw and Tircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach and Morriston.

Click here for a map of this area. 

There are three levels of grants: small - up to £10,000, medium £10,000 - £100,000 and large £100,000 +

Who can apply?

 • Constituted voluntary or community organisations
 • Registered charities
 • A not for private profit company or Community Interest Company
 • Social Enterprises
 • Schools
 • Town and Community Councils

Statutory bodies will be eligible to apply in exceptional circumstances if they can demonstrate the project has strong partnership links with the local community and that they are the best-placed organisation to undertake the project.

Your application will need to demonstrate how your project significantly benefits communities within the area of benefit for the fund.

What can be funded?

Applications can be for both revenue and capital costs.


The grant is currently closed for applications

If you need help with any of the above please contact SCVS on 01792 544000 or [email protected]

SCVS and Innogy Logo combined


Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair

Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

Bydd Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair yn cynnig grantiau i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau sydd yn fuddiol i’r cymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth Gronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair.

Mae hwn yn cynnwys ardaloedd y Cynghorau Cymuned /Tref canlynol: Llangyfelach, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach a Threforys.

Cliciwch yma i weld map o’r dalgylch dan sylw.

Pwy all geisio? 

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol a gyfansoddwyd
 • Elusennau cofrestredig
 • Cwmni di-elw preifat neu Gwmni Buddiannau Cymunedol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Ysgolion
 • Cynghorau Tref a Chymuned

Bydd cyrff statudol yn gymwys i geisio dan amgylchiadau eithriadol os gallant ddangos bod gan y prosiect gysylltiadau partneriaethol cryf â’r gymuned leol ac mai hwythau yw’r sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i ymgymryd â’r prosiect.

Beth gellir ei gyllido?

Gellir cyflwyno ceisiadau am gostau réfeniw yn ogystal â chostau cyfalaf.   

Bydd angen i’ch cais chi ddangos sut mae eich prosiect yn dod â buddion arwyddocaol i gymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth y Gronfa.


Mae'r cronfa ar gau ar hyn o bryd

Os oes angen cymorth arnoch chi ynghylch unrhywbeth sydd uchod, cysylltwch ag SCVS ar 01792 544000 neu [email protected]

SCVS and Innogy Logo combined