(Cymraeg)

Mynydd y Gwair Community Fund logoThe Mynydd y Gwair Local Community Fund will provide grants to organisations providing services, facilities or activities that benefit the communities within the area of benefit for the Mynydd y Gwair Local Community Fund.

This includes the following Community/Town Council areas: Llangyfelach, Pontlliw and Tircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach and Morriston.

Click here for a map of this area. 

Round 3 is now open for Small (Micro) Grants up to £1,000. Closing date 31st January 2020.

Who can apply?

 • Constituted voluntary or community organisations
 • Registered charities
 • A not for private profit company or Community Interest Company
 • Social Enterprises
 • Schools
 • Town and Community Councils

Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

Statutory bodies will be eligible to apply in exceptional circumstances if they can demonstrate the project has strong partnership links with the local community and that they are the best-placed organisation to undertake the project.

Your application will need to demonstrate how your project significantly benefits communities within the area of benefit for the fund.

What can be funded?

Applications can be for both revenue and capital costs.


Application process

 • Check you are eligible, i.e. do you provide services, facilities or activities within the area of benefit and have the documents required?
 • If you are unsure please contact Alyx Baharie at SCVS - 01792 544005 / email [email protected] to discuss your application idea so your eligibility can be confirmed.
 • Statutory bodies intending to apply must contact SCVS before completing the form.

Further information is available in the documents below. If you have any communication needs or require this information in a different format please contact SCVS.

Download the Mynydd Y Gwair Community Fund - Criteria and Guidance information – Micro Grants

Download the Mynydd Y Gwair Community Fund - Grant Terms and Conditions

Download the Mynydd Y Gwair Community Fund - Application Form – Micro Grants

Completed forms should be returned to: Alyx Baharie at Swansea CVS, Voluntary Action Centre, 7 Walter Road, Swansea SA1 5NF or by email: [email protected] by no later than 31st January 2020.

If you need help with any of the above please contact SCVS on 01792 544000 or [email protected]

SCVS and Innogy Logo combined


Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair

Mynydd y Gwair Community Fund logoBydd Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair yn cynnig grantiau i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau sydd yn fuddiol i’r cymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth Gronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair.

Mae hwn yn cynnwys ardaloedd y Cynghorau Cymuned /Tref canlynol: Llangyfelach, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach a Threforys.

Cliciwch yma i weld map o’r dalgylch dan sylw.

Mae Rownd 3 nawr ar agor ar gyfer Grantiau (Micro) Bach hyd at £ 1,000. Dyddiad cau 31ain Ionawr 2020.

Pwy all geisio? 

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol a gyfansoddwyd
 • Elusennau cofrestredig
 • Cwmni di-elw preifat neu Gwmni Buddiannau Cymunedol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Ysgolion
 • Cynghorau Tref a Chymuned

Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

Bydd cyrff statudol yn gymwys i geisio dan amgylchiadau eithriadol os gallant ddangos bod gan y prosiect gysylltiadau partneriaethol cryf â’r gymuned leol ac mai hwythau yw’r sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i ymgymryd â’r prosiect.

Beth gellir ei gyllido?

Gellir cyflwyno ceisiadau am gostau réfeniw yn ogystal â chostau cyfalaf.   

Bydd angen i’ch cais chi ddangos sut mae eich prosiect yn dod â buddion arwyddocaol i gymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth y Gronfa.


Y broses ymgeisio

 1. Gwiriwch eich bod chi’n gymwys, h.y. a ydych chi’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth y Gronfa, ac a oes gennych chi’r dogfennau gofynnol?
 2. Os nad ydych chi’n siŵr, galwch Alyx Baharie yn SCVS ar 01792 544005 / neu ebostiwch i: [email protected] i drafod eich syniad ynghylch ymgeisio fel y gellir cadarnhau eich bod yn gymwys.
 3. Rhaid i gyrff statudol sy’n bwriadu ymgeisio gysylltu ag SCVS cyn llenwi a chyflwyno’r ffurflen.

Islwythwch y Meini Prawf a’r Canllawiau – Cronfa Gymunedol Mynydd Y Gwair – Grant Micro

Islwythwch Amodau a Thelerau’r Grant –  Cronfa Gymunedol Mynydd Y Gwair

Islwythwch y Ffurflen Gais –  Cronfa Gymunedol Mynydd Y Gwair – Grant Micro

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi’u llenwi i: Alyx Baharie yn CVS Abertawe, Canolfan Weithredu Gwirfoddol, 7 Heol Walter, Abertawe SA1 5NF neu drwy ebost: [email protected] cyn 31ain Ionawr 2020.

Os oes angen cymorth arnoch chi ynghylch unrhywbeth sydd uchod, cysylltwch ag CGGA ar 01792 544000 neu [email protected]

SCVS and Innogy Logo combined