(Cymraeg)

Mynydd y Gwair Community Fund logoThe Mynydd y Gwair Wind Fund Local Community Fund will provide grants to organisations providing services, facilities or activities that benefit the communities within the area of benefit for the Mynydd y Gwair Wind Farm Local Community Fund.

This includes the following Community/Town Council areas: Llangyfelach, Pontlliw and Tircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach and Morriston.

Click here for a map of this area. 

Round 6 is now open for Small Grants up to £10,000 AND Medium Grants up to £30,000. Closing date 12noon 11th January 2021.

Who can apply?

 • Constituted voluntary or community organisations
 • Registered charities
 • A not for private profit company or Community Interest Company
 • Social Enterprises
 • Schools
 • Town and Community Councils

Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

Statutory bodies will be eligible to apply in exceptional circumstances if they can demonstrate the project has strong partnership links with the local community and that they are the best-placed organisation to undertake the project.

Your application will need to demonstrate how your project significantly benefits communities within the area of benefit for the fund.

What can be funded?

This round of grants aims to “Protect Our Communities” to sustain existing services and assets allowing them to continue surviving beyond the current covid crisis.

We will support activities/ways of working that demonstrate lessons learned from response to emergency during lockdown.

You can apply for:

Small Grants up to £10,000

Revenue grants including core costs. Small capital items.

Applications can be submitted from 1st October 2020 to 11th January 2021 (noon).

Decisions will be made monthly.

Medium Grants up to £30,000

The focus will be capital grants for key strategic buildings across the local area. Revenue bids can be considered but with lower priority.

Deadline 11th January 2021 (noon).

Panel decision early 2021.

Key priority areas

 • Safe places to meet and deliver services from.
 • Hidden isolation
 • Digital connections
 • New ways of working
 • Support in the case of rising unemployment post furlough (Could include foodbanks)
 • Encourage collaboration within communities.

Application process

 • Check you are eligible, i.e. do you provide services, facilities or activities within the area of benefit and have the documents required?
 • If you are unsure please contact Alyx Baharie at SCVS - 01792 544005 / email [email protected] to discuss your application idea so your eligibility can be confirmed.
 • Statutory bodies intending to apply must contact SCVS before completing the form.

Further information is available in the documents below. If you have any communication needs or require this information in a different format please contact SCVS.

Download the Mynydd Y Gwair Wind Farm Community Fund - Criteria and Guidance information

Download the Mynydd Y Gwair Wind Farm Community Fund - Application Form

Download the Mynydd Y Gwair Wind Farm Community Fund - Grant Terms and Conditions

Completed forms should be returned to: Alyx Baharie by email: [email protected] by no later than 12 noon, Monday 11th January 2021.


RWE logoIf you need help with any of the above please contact SCVS on 01792 544000 or [email protected]

The Mynydd Y Gwair Wind Farm Community Fund is made available by RWE’s Mynydd y Gwair Wind Farm


Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair

Mynydd y Gwair Community Fund logoBydd Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair yn cynnig grantiau i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau sydd yn fuddiol i’r cymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth Gronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair.

Mae hwn yn cynnwys ardaloedd y Cynghorau Cymuned /Tref canlynol: Llangyfelach, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach a Threforys.

Cliciwch yma i weld map o’r dalgylch dan sylw.

Mae Rownd 6 nawr ar agor ar gyfer Grantiau Bach hyd at £ 10,000 A Grantiau Canolig hyd at £ 30,000. Dyddiad cau 12 canol dydd 11 Ionawr 2021.

Pwy all geisio? 

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol a gyfansoddwyd
 • Elusennau cofrestredig
 • Cwmni di-elw preifat neu Gwmni Buddiannau Cymunedol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Ysgolion
 • Cynghorau Tref a Chymuned

Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

Bydd cyrff statudol yn gymwys i geisio dan amgylchiadau eithriadol os gallant ddangos bod gan y prosiect gysylltiadau partneriaethol cryf â’r gymuned leol ac mai hwythau yw’r sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i ymgymryd â’r prosiect.

Bydd angen i’ch cais chi ddangos sut mae eich prosiect yn dod â buddion arwyddocaol i gymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth y Gronfa.

Beth gellir ei gyllido?

Nod y rownd yma o grantiau yw “Amddiffyn Ein Cymunedau” gan gynnal gwasanaethau ac asedau sydd eisoes yn bodoli a gadael iddynt barhau i oroesi ar ôl argyfwng presennol cofid 19.

Fe gefnogwn ni weithgareddau/ ffyrdd o weithio sy’n arddangos y gwersi a ddysgwyd wrth ymateb i’r argyfwng yn ystod y cyfnod dan glo.

Cewch geisio am:

Grantiau bach hyd at £10,000

Grantiau réfeniw yn cynnwys costau craidd. Eitemau cyfalaf bach.

Gellir cyflwyno ceisiadau o 1af Hydref 2020 tan 11eg Ionawr 2021  (canol dydd).

Fe wneir penderfyniadau bob mis.

Grantiau Cymedrol hyd at £30,000

Fe roddir y pwyslais ar grantiau cyfalaf ar gyfer adeiladau strategol allweddol ar draws yr ardal leol. Gellir ystyried ceisiadau ynghylch réfeniw,ond rhoddir iddynt flaenoriaeth is.

Dyddiad cau 11eg Ionawr 2021 (canol dydd).

Daw penderfyniady panel yn gynnar yn 2021.

Meysydd  blaenoriaethol allweddol

 • Lleoedd diogel lle y gellir cwrdd ac y gellir darparu gwasanaethau ohonynt.
 • Ynysigrwydd cudd
 • Cysylltiadau digidol
 • Ffyrdd newydd o weithio
 • Cymorth yn achos cynnydd mewn diweithdra ar ôl i’r cynllun ffyrlo ddod i ben (Gallai gynnwys banciau bywd)
 • Hybu cydweithrediad o fewn cymunedau

Y broses ymgeisio

 • Gwiriwch eich bod chi’n gymwys, h.y. a ydych chi’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth y Gronfa, ac a oes gennych chi’r dogfennau gofynnol?
 • Os nad ydych chi’n siŵr, galwch Alyx Baharie yn SCVS ar 01792 544005 / neu ebostiwch i: [email protected] i drafod eich syniad ynghylch ymgeisio fel y gellir cadarnhau eich bod yn gymwys.
 • Rhaid i gyrff statudol sy’n bwriadu ymgeisio gysylltu ag SCVS cyn llenwi a chyflwyno’r ffurflen.

Islwythwch y Meini Prawf a’r Canllawiau – Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair

Islwythwch y Ffurflen Gais –  Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair

Islwythwch Amodau a Thelerau’r Grant –  Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi’u llenwi i:

Alyx Baharie ebost: [email protected] cyn 11 Ionawr 2021.  


RWE logoOs oes angen cymorth arnoch chi ynghylch unrhywbeth sydd uchod, cysylltwch ag CGGA ar 01792 544000 neu [email protected]

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair ar gael gan Fferm Wynt Mynydd y Gwair RWE