(Cymraeg)

Mynydd y Gwair Community Fund logoThe Mynydd y Gwair Wind Fund Local Community Fund will provide grants to organisations providing services, facilities or activities that benefit the communities within the area of benefit for the Mynydd y Gwair Wind Farm Local Community Fund.

This includes the following Community/Town Council areas: Llangyfelach, Pontlliw and Tircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach and Morriston.

Click here for a map of this area. 

Who can apply?

 • Constituted voluntary or community organisations
 • Registered charities
 • A not for private profit company or Community Interest Company
 • Social Enterprises
 • Schools
 • Town and Community Councils

Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

Statutory bodies will be eligible to apply in exceptional circumstances if they can demonstrate the project has strong partnership links with the local community and that they are the best-placed organisation to undertake the project.

Your application will need to demonstrate how your project significantly benefits communities within the area of benefit for the fund.

What can be funded?

This round of grants aims to “Protect Our Communities” to sustain existing services and assets allowing them to continue surviving beyond the current covid crisis.

We will support activities/ways of working that demonstrate lessons learned from response to emergency during lockdown.

  The Grant fund is currently closed - please keep an eye on SCVS communication channels for updates for the next round in 2021.


  RWE logoIf you need help with any of the above please contact SCVS on 01792 544000 or [email protected]

  The Mynydd Y Gwair Wind Farm Community Fund is made available by RWE’s Mynydd y Gwair Wind Farm


  Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair

  Mynydd y Gwair Community Fund logoBydd Cronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair yn cynnig grantiau i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau, cyfleusterau neu weithgareddau sydd yn fuddiol i’r cymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth Gronfa Gymunedol Leol Mynydd y Gwair.

  Mae hwn yn cynnwys ardaloedd y Cynghorau Cymuned /Tref canlynol: Llangyfelach, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach a Threforys.

  Cliciwch yma i weld map o’r dalgylch dan sylw.

  Pwy all geisio? 

  • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol a gyfansoddwyd
  • Elusennau cofrestredig
  • Cwmni di-elw preifat neu Gwmni Buddiannau Cymunedol
  • Mentrau Cymdeithasol
  • Ysgolion
  • Cynghorau Tref a Chymuned

  Map of area of benefit for the Mynydd y Gwair local fund_2018.jpg

  Bydd cyrff statudol yn gymwys i geisio dan amgylchiadau eithriadol os gallant ddangos bod gan y prosiect gysylltiadau partneriaethol cryf â’r gymuned leol ac mai hwythau yw’r sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i ymgymryd â’r prosiect.

  Bydd angen i’ch cais chi ddangos sut mae eich prosiect yn dod â buddion arwyddocaol i gymunedau o fewn y dalgylch sy’n derbyn budd oddi wrth y Gronfa.

  Beth gellir ei gyllido?

  Nod y rownd yma o grantiau yw “Amddiffyn Ein Cymunedau” gan gynnal gwasanaethau ac asedau sydd eisoes yn bodoli a gadael iddynt barhau i oroesi ar ôl argyfwng presennol cofid 19.

  Fe gefnogwn ni weithgareddau/ ffyrdd o weithio sy’n arddangos y gwersi a ddysgwyd wrth ymateb i’r argyfwng yn ystod y cyfnod dan glo.

  Mae'r gronfa Grant ar gau ar hyn o bryd - cadwch lygad ar sianeli cyfathrebu SCVS i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rownd nesaf yn 2021.


  RWE logoOs oes angen cymorth arnoch chi ynghylch unrhywbeth sydd uchod, cysylltwch ag CGGA ar 01792 544000 neu [email protected]

  Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair ar gael gan Fferm Wynt Mynydd y Gwair RWE